Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych

RZP.271.1.10.2020.JPA, Sandomierz,12.02.2021r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych”.

Zamawiający - Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę Wykonawcy Konsorcjum firm: SYMETRA Sp. z o.o. Mikułowice 108, 28-100 Busko-Zdrój- lider konsorcjum, Miraccord Maciej Nowak, ul. Lawendowa 1, 34-120 Roczyny- członek konsorcjum.

Oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena brutto – 60%,      pozostałe kryteria: czas naprawy „CN” zgłoszonych usterek/awarii w okresie gwarancji - 20 %, wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia - 20 %).

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium cena

Kryterium czas naprawy zgłoszonych usterek

Kryterium wydłużenia okresu gwarancji

Punktacja

1.

P.H.U. TESKOM Jan Strojek, ul. Sandomierska 11, 39-400 Tarnobrzeg

----

----

----

----

2.

Konsorcjum firm: SYMETRA Sp.

z o.o. Mikułowice 108, 28-100 Busko-Zdrój- lider konsorcjum, Miraccord Maciej Nowak, ul. Lawendowa 1,

34-120 Roczyny- członek konsorcjum

 

6 pkt

2 pkt

2 pkt

10 pkt

 

Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

PDFwybór oferty BIP.pdf (240,92KB)