Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 52/5/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 52/5/2022
Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie hybrydowe z dnia 26 kwietnia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Renata Kraska, Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza,
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,
Pan Piotr Wójtowicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),
Pani Barbara Rajkowska -  Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Ad. 1. Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła hybrydowe posiedzenie komisji.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044.
5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie.
6.Sprawy różne. Wnioski komisji.
7.Zamknięcie obrad

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Do obrad komisji dołączył radny Robert Kurosz.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok, która dokładnie zreferowała dokument.

Radna Ewa Gracz zapytała czy wykonawca naprawił usterki w Przedszkolu Samorządowym Nr 6? Pan Piotr Wójtowicz wytłumaczył zakres prac i sposób naprawy obiektu przez wykonawcę w ramach gwarancji.  

Radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022- 2044.

Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia uzasadnienie powyższego projektu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie.

Pani Mariola Stępień poprosiła Skarbnik Sandomierza o przedstawienie uzasadnienia wyżej przytoczonego projektu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.6. Sprawy różne, wnioski komisji..

Radna Mariola Stępień powiadomiła członków komisji o pismach:

1.znak: ROPiW.7146.1.2022.ZCZ z dnia 28.03.2022r. coroczna informacja w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (…)

2. z dnia 10.03.2022r. Pani M.R.*) „Bar Tawerna” w Sandomierzu oraz udzielonej odpowiedzi merytorycznego wydziału znak: GN.6840.4.2022.edu z dnia 07.04.2022 r. do mieszkanki.

Przewodnicząca komisji poddała do dyskusji ww. pismo w celu wypracowania jasnego stanowiska komisji.

Radna Mariola Stępień po wysłuchaniu pozytywnych opinii członków komisji poddała pod głosowanie następujący wniosek do burmistrza:

„Prośba o przystąpienie do  procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości dzierżawionej od Gminy Sandomierz przez Panią M.R.*) (część działki nr (...)*) o pow. 736 m2 , położonej w Sandomierzu przy ul. (...)*), zabudowanej przez dzierżawcę obiektem o funkcji gastronomicznej i hotelarskiej wraz z uzbrojeniem terenu).”

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Radny Wojciech Czerwiec zasugerował, aby umieścić jeden parkomat na ul. Lwowskiej.

3. odpowiedzi na wniosek komisji z dnia 03.03.2022 r. radcy prawnego Urzędu Miejskiego – Pana Piotra Kossaka z dnia 11.03.2022r. w sprawie przekazywania 50% środków pochodzących ze sprzedaży lokali na remonty mieszkań komunalnych.

Radna Mariola Stępień zwróciła się do obecnego Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza – Pana Wojciecha Czerwca o wyrażenie zgody na zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat przez komisję.

Wobec powyższego, mówczyni przekazała głos Pani Barbarze Rajkowskiej w celu zreferowania uchwały.

Radny Janusz Poński zasugerował, aby w projekcie uchwały zawrzeć zapis terminu (ram czasowych) obowiązywania dokumentu co być może zmobilizuje potencjalnych nabywców lokali do ich wykupienia, a także przeanalizowanie zastosowanie zapisu o zwiększeniu bonifikaty o 1% za każdy rok zamieszkania najemcy w danym lokalu.

Pani Barbara Rajkowska zwróciła się do protokolanta, aby radca prawny przygotował na jutrzejsze obrady sesji odpowiedź w ww. temacie.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w niezmienionej formie przygotowanej przez merytoryczny wydział.

Głosowano – 5 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Radna Mariola Stępień zwróciła się do członków komisji z pytaniem czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad.

Radny Robert Kurosz poruszył temat braku rzetelnych informacji przez Centrum Usług Wspólnych w przypadku próby przenosin Szkoły Podstawowej Nr 2 do Szkoły Podstawowej Nr 4 w latach 2020-21. Zapytał, co zrobiła gmina, aby ukraińskie dzieci dopełniły klasy w Szkole Podstawowej Nr 3 lub Nr 4?

Radny dodał, że komisja nauki, której jest przewodniczącym nie otrzymała żadnych propozycji/sugestii/zestawienia w celu znalezienia oszczędności dla budżetu gminy.

Pan Marek Chruściel powiedział, że radni również szukają dochodów dla miasta np. poprzez wniosek z komisji budżetu i finansów odnośnie wzrostu cen biletów dla turystów na obiektach Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej co spotkało się z niechęcią ze strony Pani Katarzyny Radziwiłko – Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury.  Mówca sformułował wniosek: „Przekwalifikowanie dróg powiatowych lub miejskich na drogi wewnętrzne i utworzenie kolejnych płatnych parkingów z uwzględnieniem weekendów na terenie Sandomierza”.

Głosowano - 5 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.

Dodał, że miasto nie zarabia prawie nic na turystyce mimo, że w sezonie jest prawdziwe oblężenie zwiedzających.

Z kolei, Pan Piotr Wójtowicz zwrócił uwagę na zarządzanie od kwietnia br.  przez Sandomierski Klub Sportowy „Wisła” parkingiem na bulwarze i cenę biletu postoju w wysokości 9zł/h.

Ad.8. Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła hybrydowe posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.