Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 2320 o kwotę 12 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0270 o kwotę 30 000,00 zł
RAZEM: 42 000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4010 o kwotę 12 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 17 420,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 3 123,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 427,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4700 o kwotę 9 030,00 zł
RAZEM: 42 000,00 zł

3. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie : 1. Ustala się dochody w kwocie 164.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 164.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) ”;
4. § 10 otrzymuje brzmienie : 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł , w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym: a) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 8.000 000,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych w kwocie 385.002,00 ”;

§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (8,21KB)

PDFZalacznik1 .pdf (261,78KB)

PDFZalacznik2 .pdf (160,42KB)

PDFZalacznik3 .pdf (135,78KB)

PDFZalacznik4 .pdf (204,17KB)