Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 13/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.

PROTOKÓŁ 13/1/2021

KOMISJA REWIZYJNA

Posiedzenie w dniu 18 stycznia 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Pan Andrzej Bolewski.

Radni spóźnieni: Pan Marek Chruściel, Pan Marek Strugała.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak – Kierownik Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego w  Sandomierzu (czyt.: TMSZB).

Pan Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu (czyt.: PEC),

Pan Dariusz Socha – Pracownik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (czyt.: NK).

Obecni:

Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.
  4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok.
  5. Omówienie bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu.
  6. Sprawy różne, wnioski komisji.
  7. Zamknięcie obrad.

Głosowano – 6za” - jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Andrzeja Lebidy.

Ad. 3

Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.

Na posiedzenia komisji dołączył radny Marek Chruściel.

Radny Sylwester Łatka odczytał projekt sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.
Wobec braku uwag przystąpił do głosowania.
Głosowano – 8 „za” - jednogłośnie.
Ad. 4

Przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok.

Na posiedzenie komisji dołączył radny Marek Strugała.

Przewodniczący komisji odczytał plan pracy komisji na 2021 rok.

Wobec braku uwag przystąpił do głosowania.

Głosowano- 9 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Omówienie bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu.

Przewodniczący komisji przywitał obecnego na posiedzeniu Prezesa PEC-u i poprosił o przedstawienia bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwie.

Pan Rafał Binięda powiedział, że spółka na koniec 2020 roku zakończyła pracę z dodatnim wynikiem finansowym. Na przyszłe lata zostaje wdrożony program oszczędnościowy poprzez: zredukowanie  zatrudnienia w przedsiębiorstwie, podpisanej (1 stycznia br.) nowej umowy na dostarczenie gazu, zmianę systemu informatycznego, oszczędności w zakupach.

Zalecenia pokontrolne wynikające z przeprowadzonego audytu pn. „Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z. o. o w Sandomierzu ze szczególnym uwzględnieniem systemu kadrowo – płacowego oraz realizacji zamówień publicznych” zostały w 80 % wykonane przez spółkę.

Prezes PEC-u oznajmił, że w planach inwestycyjnych na najbliższe lata będzie przede wszystkim aplikowanie o środki zewnętrzne w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności systemu grzewczego (m.in. wymiana pieca węglowego w kotłowni „Stocznia Huta”, fotowoltaika, izolacja 2km sieci kotłowni „Rokitek”, wymiana piecyków kąpielowych w mieszkaniach na osiedlu „Rokitek”).

Radny Mariusz Prezgot zapytał o termin zaplanowanych obniżek za centralne ogrzewanie w  mieszkaniach. Przypomniał, że mieszkańcy przez wiele lat płacili zawyżone stawki za ciepło.

Pan Rafał Binięda odparł, że w 2021 roku nie będzie podniesionej stawki za ogrzewanie, pomimo że w ościennych miastach to nastąpiło. Prezes PEC-u dodał, że należy inwestycyjnie unowocześnić spółkę.

Radny Andrzej Lebida zapytał „czy wymiana piecyków kąpielowych w mieszkaniach pozwoli zaoszczędzić ludziom więcej pieniędzy? Czy koszty wzrosną?”

Pan Rafał Binięda odpowiedział, że „najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, którzy nie będą płacić więcej niż obecnie”.

Radny Marcin Świerkula zapytał o przebieg inwestycji i koszty ogrzewania wymiany pieca w kotłowni „Stocznia”, a także o proces spalanie RDF- Termicznego przekształcania odpadów.
Prezes PEC-u powiedział, że pod koniec tygodnia będzie uczestniczył w zdalnym szkoleniu zorganizowanym przez Izbę Gospodarstwa Ciepłownictwa Polskiego dot. spalania RDF. Po jego zakończeniu  Pan Rafał Binięda zobligował się do przedstawienia  pisemnej informacji w powyższym temacie komisji wraz z uwzględnieniem danych, kosztów dot. wymiany pieca w kotłowni „Stocznia”.

Radny Andrzej Lebida zasugerował, aby przeprowadzić dokładną analizę cen węgla,  gazu. 

Pan Rafał Binięda oznajmił, że ceny gazu są regulowanie przez notowania na Towarowej Giełdzie Energii. Ostatnia podpisana umowa w wakacje 2020 r. zapewnia stałą cenę gazu na 2021 rok.

Radny Marcin Świekula zapytał czy są podejmowane działania, aby zachęcić nowych klientów do podłączenia się do kotłowni „Stocznia”? W jaki sposób następuje rozliczanie się z klientami/ spółdzielnią po prawej stronie Sandomierza? Ile wynoszą zaległości spółki?

Pan Rafał Binięda odpowiedział, że sandomierski PEC jest wyjątkiem w skali całej Polski, ponieważ  istnieje tylko 4 takie spółki w kraju, które rozliczają się indywidualnie z klientami.  Lewobrzeżny Sandomierz rozlicza się na podstawie zawartych indywidualnych umów inkaso. Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada zawartą umowę o inkaso oraz konserwację. Otrzymane pieniądze nie pokrywają rzeczywistych kosztów poniesionych przy rozliczaniu, chociażby ze względu na prowadzoną przez PEC windykację dłużników zalegających z opłatami za ciepło oraz rozliczanie itp.

Zdaniem Prezesa PEC-u spółka nie powinna zajmować się odzyskiwaniem zadłużenia. Powinna się skupić na najtańszej produkcji ciepła, dystrybucji poprzez swoją sieć i sprzedaży spółdzielniom lub wspólnotom.

Mówca kontynuował dodając, że Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” nie zmieniła zapisów umowy i sama rozlicza mieszkańców.

Pan Rafał Binięda oświadczył, że do kotłowni „Stoczni” regularnie przyłączani są nowi klienci, np. blok Brzozowskiego. W sezonie letnim spółka odkupuje od  Pilkington Automotive Poland Sp. z o. o  

ciepło odpadowe.

Radny Marek Strugała przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o poszerzenie zakresu kontroli Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu odnoście zawartych umów, kontraktów inwestycyjnych  i cen gazu.

Zdaniem radnego przedstawiony audyt nie pokazał sytuacji finansowej spółki. Kontrola skupiła się tylko na sytuacji kadrowej i zatrudnieniu. Czy w przyszłości będzie przygotowany dokument przedstawiający stan finansowy spółki z uwzględnieniem  inwestycji w ostatnich latach? Jaka jest cena gazu?

Pan Rafał Binięda odpowiedział, że będąc w grupie miejskiej cena gazu wynosiła 124 zł/kWh. Obecnie spółka uzyskała zgodę na indywidualny zakup gazu i  na podstawie zawartej umowy od dnia 1 stycznia 2021 r. cena wynosi 79 zł/ kWh.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał kto finansuje wymianę piecyków kąpielowych w mieszkaniach?

Pan Rafał Binięda odpowiedział, że są dwie możliwości. Pierwsza, beneficjentem będzie miasto, a część pieniędzy zostanie pozyskana ze środków zewnętrznych. Druga, 3/4 kosztów pokrywa mieszkaniec, a PEC dokłada pozostałą część. 

Radna Kazimiera Bednarska zapytała o szczegóły i kryteria przystąpienia do Programu „Czyste Powietrze” dla domków jednorodzinnych.

Radny Marek Strugała odpowiedział, że wszelkie informacje można uzyskać na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wobec braku pytań wśród jej członków podziękował za obecność Panu Rafałowi Biniędzie i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radny Sylwester Łatka odczytał wniosek  z dnia 17 listopada 2020 r. przesłany drogą mailową przez Pana Wojciecha Czerwca z prośbą o zwołanie Komisji Rewizyjnej w celu skontrolowania deklaracji śmieciowych i wysokości stawek opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z wybranych niezamieszkałych nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Propozycją radnego jest skontrolowanie po cztery lokale gastronomiczne, handlowe, hotele, pensjonaty w obrębie Starego Miasta w wybranych miesiącach 2019 i 2020 r.

Przewodniczący komisji dodał, że na posiedzenie został oddelegowany przez Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego- Pan Dariusz Socha, który zanotuje wszystkie pytania  i przedstawi odpowiedzi w miesiącu lutym, na  kolejnych obradach komisji.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza dodał, że dwa razy w ciągu roku nastąpiła zmiana wysokości stawki za śmieci, jednak pieniądze otrzymane od przedsiębiorców pozostawały na tym samym poziomie.

Radny Marcin Świerkula zapytał o wysokość zaległości przedsiębiorców z tyt. opłat za śmieci?

Radny Wojciech Czerwiec zasugerował, aby komisja drogą losowania wyłoniła po cztery lokale z ww. branż.

Radny Marek Chruściel zwrócił się do Pana Dariusza Sochy z prośbą o przygotowanie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność na Starym Mieście.

Radny Sylwester Łatka dodał, aby lista została podzielona na poszczególne lokale: handlowe, gastronomiczne, hotele, pensjonaty.

Pan Dariusz Socha przychylił się do powyższej prośby.

Ad. 7

Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu