Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2022 r.

UA.6733.9.2022.MPA
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz. U. 2021.735 t. j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022.503 t. j.)

- zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek: PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

- reprezentowana przez pełnomocnika: Agata Kubiec – pełnomocnictwo znak PSG-A00/P-3/97/2021 z dnia 23.02.2021r., pod nazwą: „przebudowa wraz z rozbudową sieci gazowej niskiego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 200 – dn 40” przy ulicach Armii Krajowej, Mickiewicza, Maciejowskiego, Cieśli, Zielnej, Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu, na działkach o nr ewid. 74/9, 1500/186, 1500/354, 1500/227, 1503/15 – Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0003 Sandomierz Lewobrzeżny.

– zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Strony mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie ul. Opatowska 1, z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA
Sandomierz, 16
maja 2022 r.