Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 86/2022/SK z dnia 06 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 86/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11.1 Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 750 Rozdz. 75095 § 2700  o kwotę

5 172,90 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 2700  o kwotę

356 160,00 zł

RAZEM:

361 332,90 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4210  o kwotę

5 172,90 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4210  o kwotę

752,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300  o kwotę

355 408,00 zł

RAZEM:

361 332,90 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4430  o kwotę

13 623,71 zł   

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4270  o kwotę

2 000,00 zł

RAZEM:

15 623,71 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4440  o kwotę

13 623,71 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4270  o kwotę

2 000,00 zł

RAZEM:

15 623,71 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w budżecie gminy:

-  w dziale 750 w Rozdz. 75095 o kwotę 5.172,90 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w dziale 754 w Rozdz. 75495 o kwotę 356.160,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na finansowanie lub zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota 752,00 zł z przeznaczeniem  na koszty obsługi;

2. Przesuwa się środki finansowe:

2.1. w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu)

- z paragrafu: 4430 (Różne opłaty i składki) - kwota 13.623,71 zł

- do paragrafu: 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - kwota 13.623,71 zł, celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2.2. w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska):

- z rozdziału 90095 (Pozostała działalność) z paragrafu: 4270 (Zakup usług remontowych) - kwota 2.000,00 zł

- do rozdziału 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) do paragrafu: 4270 (Zakup usług remontowych) - kwota 2.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na naprawy altan śmietnikowych zlokalizowanych na terenie Sandomierza.

PDFZarządzenie nr 86 2022 SK.pdf