Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 28/3/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 28/3/2022
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 21 kwietnia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu hybrydowemu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska - Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni:

Pani Dorota Tarnawska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (czyt.: OPS),
Pani Anna Chmiel - Pracownik OPS

Ad. 1. Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła hybrydowe posiedzenie komisji.

Ad. 2. Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
4.Sprawy różne, wnioski komisji.
5.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 5 „za” – jednogłośnie.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie ww. projektu uchwały Panią Dorotę Tarnawską, która rzetelnie przedstawiła uzasadnienie dokumentu.                                   

Radna Kazimiera Bednarska zapytała o ilość dzieci z uwzględnieniem podopiecznych z Ukrainy korzystających z tzw. programu „Posiłek w szkole”, o wysokość opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w 2022 roku.

Radna Ewa Gracz zapytała o wysokość zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci w poszczególnych latach oraz o liczbę osób, którym przysługuje.

Z kolei, radny Wojciech Czerwiec zapytał, kto jest odpowiedzialny za otworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (czyt.: ZOL) w mieście?

Pani Dorota Tarnawska oznajmiła, że jest to placówka finansowana w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak w przypadku szpitala.  Zatem leży to w gestii Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Wobec braku uwag przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania powyższego punktu porządku obrad.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4. Sprawy różne, wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Pokłosiem dyskusji związanej z brakiem placówki ZOL członkowie komisji sformułowali wniosek o zwrócenie się Burmistrza do Pana Marcina Piwnika - Starosty Sandomierskiego w sprawie przeanalizowania możliwości utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na terenie miasta.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła hybrydowe posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor - Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu