Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 maja 2022 r.

Sandomierz, 2022-05-11
NK.6220.8.2021.DMI

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w celu uzyskania gotowych produktów”, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1704 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny.

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm. zwanej dalej k.p.a. ) oraz art. 74 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( t.j. Dz. U. z 2021  r., poz. 2373 z późn.zm. zwanej dalej ooś ) informuję, iż Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomił pismem nr KR.ZZŚ.4.4360.67.2022.DO z dnia 29.04.2022 r./ data wpływu : 06.05.2022 r./ że z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter i konieczność dokonania szczegółowej analizy sprawy brak jest możliwości rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w terminie określonym w art. 64 ust. 4 cyt. ustawy, stanowisko ww. organu w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji zostanie wyrażone  do dnia 30.06.2022 r.

Ponadto ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust.3 pkt. 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a.- zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Burmistrza
Angelika Kędzierska
Naczelnik Wydziału

Otrzymują :

1. Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3 w Sandomierzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, na stronie internetowej www.sandomierz.pl.

2. aa.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr telefonu 15/81-54-206.

Do wiadomości :

Golden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 30 lok.63, Biuro w Sandomierzu ul. Por. M. Brzeskiego 12, 27-600 Sandomierz.

PDFZawiadomienie-Obwieszczenie NK 6220 8 2021 DMI.pdf