Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 78/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 78/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz. 010 Rozdz. 01095 § 2010  o kwotę

15 730,01 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 010 Rozdz. 01095 § 4210  o kwotę

308,43 zł

Dz. 010 Rozdz. 01095 § 4430  o kwotę

15 421,58 zł

RAZEM:

15 730,01 zł

 

§ 2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec 
 

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego - znak: FN.I.3111.139.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2022 r.

XLSZałącznik do Zarządzenia Nr 78 2022 SK.xls

PDFZarządzenie nr 78 2022 SK.pdf