Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 77/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 77/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11.1 Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm.
Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 2700  o kwotę

177 432,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300  o kwotę

176 200,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4210  o kwotę

1 232,00 zł

RAZEM:

177 432,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4260  o kwotę

20 000,00 zł   

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300  o kwotę

1 500,00 zł

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300  o kwotę

500,00 zł

RAZEM:

20 500,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4260  o kwotę

20 000,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300  o kwotę

1 500,00 zł

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4210  o kwotę

500,00 zł

RAZEM:

20 500,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie gminy  w Dz. 754 w Rozdz. 75495 o kwotę 177.432,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na finansowanie lub zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy zgodnie z art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz.583), w tym kwota 1.232,00 zł
z przeznaczeniem  na koszty obsługi.

2. Przesuwa się środki finansowe:

2.1. w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa)

- z rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) z paragrafu: 4260 (Zakup energii) - kwota 20.000,00 zł
- do rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do paragrafu: 4260 (Zakup energii) - kwota 20.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii cieplnej w lokalach stanowiących własność gminy.

2.2. w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska):

- z rozdziału 90095 (Pozostała działalność) z paragrafu: 4300 (Zakup usług pozostałych) - kwota 1.500,00 zł
- do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) do paragrafu: 4300 (Zakup usług pozostałych) - kwota 1.500,00 zł, celem pokrycia kosztów transportu zakupionej kory sosnowej, która ma zabezpieczyć glebę w obszarze systemu korzeniowego roślin posadzonych na rabatach przed przesychaniem oraz wyrastaniem chwastów.

2.3. w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność):

- z paragrafu: 4300 (Zakup usług pozostałych) - kwota 500,00 zł
- do paragrafu: 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - kwota 500,00 zł, celem zakupu pamiątki z okazji 10-lecia partnerstwa miast Sandomierza i włoskiej Volterry.

PDFZarządzenie nr 77 2022 SK.pdf