Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/498/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z. W. * z dnia 29. 03. 2022 r. i przekazania jej według właściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. z 2022 r. poz. 559) w zw. z art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jedn. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.; dalej: KPA) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się brak właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z.W.* z dnia 29.03.2022 r. dotyczącej obsługi technicznej posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza w dniu 28.03.2022 r. i postanawia się o jej przekazaniu do Burmistrza Miasta Sandomierza, jako organu właściwego do jej rozpatrzenia. § 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Sandomierza w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. § 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Sandomierza do powiadomienia Rady Miasta Sandomierza o sposobie załatwienia skargi.
§ 4. Wykonanie uchwały, w tym przekazanie skargi Burmistrzowi Miasta Sandomierza i powiadomienie o tym fakcie skarżącej, powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Wojciech Czerwiec

 

 

UZASADNIENIE

 

 

PDF   Uchwała Nr LI/498/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z. W. * z dnia 29. 03. 2022 r. i przekazania jej według właściwości.pdf (349,09KB)

DOCXUzasadnienie LI/498/2022.docx (6,84KB)