Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/496/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18) oraz § 13 ust. 4 Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok będącego załącznikiem do uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LI/496/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 202.pdf (1,63MB)

DOCXUzasadnienie LI/496/2022.docx (5,58KB)

PDFZalacznik1 LI/496/2022.pdf (1,06MB)