Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/495/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U.2021.75 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz wprowadza się następujące zmiany:
1. § 7 otrzymuje brzmienie: „Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w Żłobku obejmującej koszty zakupu produktów do sporządzania posiłków wynosi 8,00 złotych dziennie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LI/495/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz..pdf (258,79KB)

DOCXUzasadnienie LI/495/2022.docx (6,20KB)