Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/491/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

§ 1. W uchwale Nr L/482/2022 R ady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie § 2 otrzymuje brzmienie : „Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie zakupu środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego ze środków budżetu na 2022 rok o wartości do 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) ” § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LI/491/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie.pdf (257,19KB)

DOCXUzasadnienie LI/491/2022.docx (6,07KB)