Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Zagospodarowanie przestrzenne

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
ul. Opatowska 1
Naczelnik Wydziału: mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz
Tel.: (15) 81 54 139

Pozostałe numery telefonów do Wydziału Urbanistyki i Architektury:
- (15) 81 54 194

Zakres działania Wydziału Urbanistyki i Architektury:  

1.  Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
2.  Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3.  Wydawanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4.  Przeniesienie wydanej decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby przyjmującej wszystkie warunki wydanej decyzji
5. Wydawanie postanowień w sprawie zaopiniowania zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
6.  Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
7. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza.
8.  Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji
9.  Wydawanie decyzji o jednorazowych opłatach za wzrost wartości nieruchomości spowodowany zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tzw. „opłat planistycznych”.

Formularze wniosków do pobrania:

PDF1_Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf (379,80KB)
PDF2_wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.pdf (217,15KB)
PDF3_Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf (220,50KB)
PDF4_Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu bud z mpzp.pdf (237,52KB)
PDF5_wniosek o wypis i wyrys z planu lub ze studium.pdf (187,74KB)
PDF6_wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym.pdf (204,68KB)
PDF7_wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z mpzp.pdf (85,57KB)

 

UWAGA:  Szczegółowe opisy sposobu załatwiania poszczególnych spraw znajdują się w katalogu "MOJA SPRAWA".

 

Formularze niezbędne do załatwienia poszczególnych spraw można również otrzymać w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury, ul. Opatowska 1a (wejście od ul. Oleśnickich) oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 (parter).