Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 73/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 73/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11.1 Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm.
Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 2700  o kwotę

96 000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy (zadania dofinansowane):

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300  o kwotę

96 000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210  o kwotę

15 000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4220  o kwotę

5 000,00 zł

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4300  o kwotę

10 000,00 zł

RAZEM:

15 000,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie gminy  w Dz. 754 w Rozdz. 75495 o kwotę 96.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na finansowanie lub zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy zgodnie z art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz.583).

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków finansowych w dziale 852,
w rozdziale 85295:
- z paragrafu: 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - kwota 15.000,00 zł
- do paragrafu:

4220 (Zakup środków żywności) - kwota 5.000,00 zł

4300 (Zakup usług pozostałych) - kwota 10.000,00 zł,

celem pokrycia kosztów zakupu żywności oraz świadczonych usług, w tym gastronomicznych na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Sandomierza.

PDFZarządzenie nr 73 2022 SK.pdf (283,46KB)