Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. z 2022 r. poz. 559) w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. tekst jedn. z 2018 r. poz. 870; dalej: ustawa o petycjach) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się brak właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji:
1. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" z dnia 17.02.2022 r. "w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza" oraz 2. i postanawia się o ich przekazaniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego, jako organowi właściwemu do ich rozpatrzenia.
Cechu Zdunów Polskich z dnia 07.03.2022 r. "w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza"
§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Sandomierza w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały, w tym przekazanie petycji organowi właściwemu do ich rozpatrzenia i powiadomienie o tym fakcie podmiotów petycje wnoszących, powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

  Wojciech Czerwiec

 

UZASADNIENIE

 

 

DOCXUzasadnienie.docx (7,91KB)