Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2022r. poz. 559) oraz art. 37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 84/384 części stanowiącej udział Gminy Sandomierz w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr ewid. 1097/4 o pow. 0,0491 ha, położonej w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 1 na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,04KB)

PDFZalacznik1.pdf (275,75KB)