Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 60 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0960 o kwotę 107 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2370 o kwotę 70 000,00 zł
RAZEM: 237 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60019 § 6060 o kwotę 112 292,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 4 400,00 zł
RAZEM: 116 692,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 010 Rozdz. 01042 § 4520 o kwotę 4 400,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60019 § 6150 o kwotę 112 292,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4390 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 60 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 107 000,00 zł
RAZEM: 353 692,00 zł

 

 

 

4. § 10 otrzymuje brzmienie : 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł , w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000,00 zł, w tym: a) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 7.500 000,00 zł. 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym a) z tytułu obligacje komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2.500 000,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych w kwocie 385.002,00 ”;
§ 2. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (12,79KB)

PDFZalacznik1 .pdf (263,56KB)

PDFZalacznik2 .pdf (180,38KB)

PDFZalacznik3 .pdf (135,78KB)

PDFZalacznik4 .pdf (204,17KB)