Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/478/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0960 o kwotę 77 000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 77 000,00 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLIX/478/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (279,08KB)

DOCXUzasadnienie XLIX/478/2022.docx (6,65KB)

PDFZalacznik3 XLIX/478/2022.pdf (127,27KB)

PDFZalacznik4 XLIX/478/2022.pdf (160,82KB)

PDFZalacznik5 XLIX/478/2022.pdf (205,26KB)

PDFUchwała Nr XLIX-478-2022 - głosowanie.pdf (242,00KB)