Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 35/2/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 35/2/2022
KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ
posiedzenie w dniu 7 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Marek Chruściel, Pan Wojciech Czerwiec.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza,
Pani Barbara Rajkowska, Pani Edyta Sobieraj, Pani Agnieszka Kukiełka- Bocheńska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),
Pani Monika Hill - Kierownik Referatu Opłat, Podatków i Windykacji,
Pan Piotr Wójtowicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pani Ewa Basak - Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS).

Obecna:
Pani Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1. Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przewodnicząca odczytała porządek obrad zachowując zasadę ochrony danych osobowych.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie informacji z Wydziału Finansowego w sprawie zaległości opłat czynszowych  za lokale komunalne, socjalne, użytkowe.
4.Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2022 rok pn. „Monitorowanie działań dotyczących budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
5.Opiniowanie wniosku Pani E.K.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
6.Opiniowanie wniosku Pani K.K.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
7.Opiniowanie wniosku Pana A.M.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
8.Opiniowanie wniosku Pani A.W.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
9.Opiniowanie wniosku Pani D.N.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
10.Opiniowanie wniosku Pani M.S.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
11.Opiniowanie wniosku Pani O.S.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
12.Opiniowanie wniosku Pani L.P.*) w sprawie przydziału socjalnego lokalu przy ul. (…)*).
13.Opiniowanie wniosku Pana D.M.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
14.Opiniowanie wniosku Pani T.K.*) w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
15.Opiniowanie wniosku Pani U.K.*) w sprawie podpisania umowy najmu lokalu socjalnego przy ul.(…)*).
16.Opiniowanie wniosku Państwa M. i M.Ł.*)  w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. (…)*) na lokal mieszkalny po zmarłych rodzicach przy ul. (…)*).
17.Opiniowanie wniosku Pana D.J.*) w sprawie zamiany zajmowanego obecnie lokalu mieszkalnego przy ul. (…)*) z zasobu Gminy Sandomierz na lokal o większej powierzchni.
18.Opiniowanie wniosku Pana J.S.*) w sprawie zamiany zajmowanego obecnie lokalu mieszkalnego przy ul. (…)*) z zasobu Gminy Sandomierz na lokal o większej powierzchni.
19.Opiniowanie wniosku Pana P.W.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (…)*).
20.Opiniowanie wniosku Pani K.D.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. (…)*).
21.Opiniowanie wniosku Pana T.P.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. (…)*).
22.Opiniowanie wniosku Pana D.Z.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. (…)*).
23.Sprawy różne. Wnioski komisji.
24.Zamknięcie obrad.

W związku z obecnością i udzieleniem pierwszeństwa głosu Pani Ewie Basak, radna Ewa Gracz poddała pod głosowanie zmianę kolejności pkt. 23 „Sprawy różne wnioski komisji” na pkt.3. Dodała, że po wysłuchaniu przedstawiciela OPS-u dalsza numeracja porządku obrad zostanie zachowana.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Następnie przystąpiła do głosowania nad przyjęciem porządku obrad z naniesioną zmianą kolejności punktów.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Radny Andrzej Bolewski zaproponował, aby na kolejnych posiedzeniach Komisji Polityki Mieszkaniowej jako odrębny punkt w porządku obrad było ujęcie odczytywania sprawozdania z poprzednich posiedzeń w celu przyjęcia informacji związanej z ilością wolnych lokali z zasobu Gminy Sandomierz, ilością wniosków mieszkańców, którzy otrzymali zgodę na zawarcie umowy najmu czy też w sprawie przegłosowanych wniosków/propozycji przez komisję do burmistrza.

Radna Ewa Gracz oznajmiła, że komisja nie prowadzi statystyk wolnych lokali czy przydzielonych mieszkań socjalnych/komunalnych. Komisja tylko opiniuje wnioski mieszkańców dot. przydziału/zamiany/przedłużenia umowy najmu. Dodała, że komisja przekazuje ewentualne sugestie/wnioski/propozycje jej członków do burmistrza lub poszczególnych jednostek miejskich.

Ad. 23. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Pani Z.W.*) zwróciła się do przedstawiciela OPS-u o zainteresowanie się mieszkaniem treningowym na ul. Opatowskiej, z którego wydobywają się niepokojące krzyki.

Salę obrad opuściła mieszkanka Sandomierza.

Radna Ewa Gracz przypomniała zgromadzonym, że w dniu 17 lutego br. komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek Pani K.Z.*) w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (…)*). Komisja w toku analizy dokumentów zaniepokoiła się sytuacją życiową mieszkanki. W związku z powyższym, na posiedzenie komisji został zaproszony pracownik socjalny OPS w Sandomierzu w celu przybliżenia sylwetki wnioskodawczyni.

Pani Ewa Basak poinformowała, że Pani K.Z.*) jest objęta zainteresowaniem ośrodka ze względu na sytuację opiekuńczo-wychowawczą dzieci. Sytuacja materialna rodziny jest przyzwoita i brak założonej Niebieskiej Karty.

Radny Andrzej Bolewski dodał, że „komisja wychodzi poza swoje kompetencje”. Za zbadanie sytuacji życiowej są odpowiedzialne konkretne, miejskie instytucje.

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań do pracownika OPS podziękowała za udział w obradach i przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4 Przyjęcie informacji z Wydziału Finansowego w sprawie zaległości opłat czynszowych  za lokale komunalne, socjalne, użytkowe.

Radna Ewa Gracz poprosiła Panią Monikę Hill o omówienie stanu zadłużenia na dzień 31.03.2022 r. z tyt. czynszu za lokale komunalne, socjalne, użytkowe. Poprosiła mówczynię o dostarczenie wersji papierowej ww. wyliczeń do dokumentów komisji.

Radny Mariusz Prezgot zapytał o wykaz przydzielonych gminnych mieszkań od początku obecnej kadencji oraz stan zadłużenia na tych lokalach.

Pani Edyta Sobieraj odczytała przygotowane wyliczenia w rozbiciu na poszczególne lata i rodzaj mieszkania.  

Radny Andrzej Bolewski poddał pod rozwagę myśl, aby zadbać o substancję mieszkaniową miasta poprzez skuteczną windykację - zatrudnienie podmiotu z zewnątrz na ten cel lub zmodyfikowanie wewnętrznego systemu ściągalności zadłużenia funkcjonującego w gminie. Mówca kontynuował dodając, że miasto się nie rozwija, wyludnia co
w konsekwencji powinno prowadzić do zmniejszenia substancji mieszkaniowej gminy i zapotrzebowania na lokale. Zauważył, że mieszkania są dziedziczone z pokolenia na pokolenie i niezwracane gminie.  Dopowiedział, że gmina powinna posiadać tyle mieszkań na ile ją stać.

Radny Mariusz Prezgot zasugerował, aby do regulaminu przyznawania mieszkań dołączać adnotacje z informacją o konsekwencjach nieuiszczania opłat. Mówca dodał, że „zbyt łatwo produkuje się listę oczekujących i dłużników”. Gmina powinna zarabiać na nieruchomościach. Dopytał o regulacje prawne dziedziczonych mieszkań. 

Radna Kazimiera Bednarska przychyliła się do wypowiedzi radnego.

Pani Edyta Sobieraj wyjaśniła różnicę i formę prawną zawieranych umów na tzw. „wynajem okazjonalny lokalu” oraz przez gminę. Przypomniała, że  jednym z zadań gminy należy zabezpieczenie lokali socjalnych. Z kolei, kodeks cywilny art. 691 określa krąg osób, które wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy.

Pan Janusz Stasiak powiedział, że ww. sugestie wymagają dokładnej analizy oraz zbadania podobnej sytuacji w innych miastach. Zastępca Burmistrza zapytał „jaki jest bezpieczny poziom ilości lokali socjalnych i komunalnych w mieście w relacji do wszystkich lokali w mieście?”, „jaki jest bezpieczny poziom zadłużenia z punktu widzenia budżetu gminy przy jednoczesnym spełnieniu zadań i obowiązków własnych gminy  wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów”. Pan Janusz Stasiak poruszył temat struktury długu również tego z dawnych lat dziedziczonego przez pokolenia.

Przewodnicząca komisji oznajmiła, że na kolejne posiedzenie zostaną zaproszeni przedstawiciele miejskich spółek w celu zreferowania stanu zadłużenia za wodę i ścieki oraz centralne ogrzewanie.

Ad.5. Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2022 rok pn. „Monitorowanie działań dotyczących budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

Radna Ewa Gracz udzieliła głosu Panu Piotrowi Wójtowiczowi, aby przedstawił etap pracy nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Naczelnik Wydziału RPI szczegółowo omówił zakres robót. Oznajmił, że planowany termin zakończenia zadania przypada na miesiąc październik bieżącego roku.

Ad.6. Opiniowanie wniosku Pani E.K.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Członkowie komisji dokładnie zapoznali się ze złożonym wnioskiem mieszkanki, jednak uznali, że dopiero po otrzymaniu stanowiska radcy prawnego Urzędu Miejskiego zostanie on ponownie poddany do analizy.

Ad.7. Opiniowanie wniosku Pani K.K.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani K.K.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Opinia pozytywna.

Ad.8. Opiniowanie wniosku Pana A.M.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pana A.M.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Opinia pozytywna.

Ad.9. Opiniowanie wniosku Pani A.W.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Członkowie komisji dokładnie zapoznali się ze złożonym wnioskiem mieszkanki jednak uznali, że dopiero po otrzymaniu stanowiska radcy prawnego Urzędu Miejskiego zostanie on ponownie poddany do analizy.

Ad.10. Opiniowanie wniosku Pani D.N.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani D.N.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Opinia pozytywna.

Ad.11. Opiniowanie wniosku Pani M.S.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Członkowie komisji dokładnie zapoznali się ze złożonym wnioskiem mieszkanki jednak uznali, że dopiero po otrzymaniu stanowiska radcy prawnego Urzędu Miejskiego zostanie on ponownie poddany do analizy.

Ad.12. Opiniowanie wniosku Pani O.S.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani O.S.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Opinia pozytywna.

Ad.13. Opiniowanie wniosku Pani L.P.*) w sprawie przydziału socjalnego lokalu przy ul. (…)*).

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani L.P.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 1 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Bez udziału w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Opinia negatywna.

Ad.14. Opiniowanie wniosku Pana D.M.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pana D.M.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Opinia pozytywna.

Ad.15. Opiniowanie wniosku Pani T.K.*) w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani T.K.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Opinia pozytywna.

Ad.16. Opiniowanie wniosku Pani U.K.*) w sprawie podpisania umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (…*).

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani U.K.*). W związku z dużymi zaległościami opłat za czynsz najmu, wodę, ścieki oraz śmieci jej członkowie uznali, iż merytoryczny wydział Urzędu Miejskiego wystosuje pismo do mieszkanki o uregulowanie zaległości czynszowych. Po ich uiszczeniu wniosek będzie ponownie poddany do rozpatrzenia na kolejnych posiedzeniach komisji.

Ad. 17. Opiniowanie wniosku Państwa M. i M.Ł.*)  w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. (…)*) na lokal mieszkalny po zmarłych rodzicach przy ul. (…)*).

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Państwa M. i M.Ł.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Opinia pozytywna.

Ad. 18. Opiniowanie wniosku Pana D.J.*) w sprawie zamiany zajmowanego obecnie lokalu mieszkalnego przy ul. (…)*) z zasobu Gminy Sandomierz na lokal o większej powierzchni.

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pana D.J.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Opinia pozytywna.

Ad.19. Opiniowanie wniosku Pana J.S.*) w sprawie zamiany zajmowanego obecnie lokalu mieszkalnego przy ul. (…)*) z zasobu Gminy Sandomierz na lokal o większej powierzchni.

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pana J.S.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 0 „za”, 2 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”.

Opinia negatywna.

Ad.20. Opiniowanie wniosku Pana P.W.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (…)*).

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pana P.W.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Opinia pozytywna.

Ad.21. Opiniowanie wniosku Pani K.D.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. (…)*).

Obrady komisji opuścił radny Andrzej Bolewski.

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani K.D.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Opinia pozytywna.

Ad.22. Opiniowanie wniosku Pana T.P.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. (…)*).

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pana T.P.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Opinia pozytywna.

Ad.23. Opiniowanie wniosku Pana D.Z.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. (…)*).

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pana D.Z.*). W związku z dużymi zaległościami opłat za czynsz najmu, wodę, ścieki oraz śmieci jej członkowie uznali, iż merytoryczny wydział Urzędu Miejskiego wystosuje pismo do mieszkańca o uregulowanie zaległości czynszowych. Po ich uiszczeniu wniosek będzie ponownie poddany do rozpatrzenia na kolejnych posiedzeniach komisji.

Ad.3. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Andrzej Bolewski sformułował wniosek w postaci pytań do radcy prawnego Urzędu Miejskiego:

  1. Jaki jest status prawny mieszkań przy ul. Staromiejskiej 14/1, 14/2, 14/3?
  2. Czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Sandomierzu mają obowiązek zabezpieczenia innego lokum mieszkańcom
    w przypadku wypowiedzenia umowy najmu przez przytoczoną instytucję?
  3. Czy gmina może wystąpić do Skarbu Państwa o przejęcie ww. mieszkań?

Radna Ewa Gracz poddała pod głosowanie ww. wniosek.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Przewodnicząca komisji odczytała pismo z dnia 18.03.2022r. skierowane do komisji przez Panią A.G.*) w sprawie trudnej sytuacji materialnej, mieszkalnej i relacji sąsiedzkich. W związku z brakiem kompletu dokumentów mieszkanki w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz wniosek zostanie przedłożony komisji po ich uzupełnieniu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Radny Jerzy Żyła nawiązał do wypowiedzi radnego Andrzeja Bolewskiego, aby zamiast odczytywania sprawozdań z posiedzeń komisji merytoryczny wydział przygotowywał na obrady zestawienia przydzielonych mieszkań, wolnych lokali mieszkalnych, ilości złożonych podań.

Ad.24. Zamknięcie obrad.

Pani Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

Protokołowała:
Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.