Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/480/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6257 o kwotę 1 742 500,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 2170 o kwotę 1 398 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6350 o kwotę 671 680,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 193 600,00 zł
RAZEM: 4 005 780,00 zł

2. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 0950 o kwotę 9 221,22 zł
Dz. 600 Rozdz. 60020 § 6257 o kwotę 1 742 500,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 2007 o kwotę 700,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 2057 o kwotę 25 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6257 o kwotę 75 000,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 63 992,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0960 o kwotę 25 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 85 188,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6330 o kwotę 314 812,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2180 o kwotę 67 065,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0950 o kwotę 15 000,00 zł
RAZEM: 2 423 478,22 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6057 o kwotę 1 742 500,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6059 o kwotę 307 500,00 zł
Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4210 o kwotę 35 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 193 600,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2360 o kwotę 11 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 35 500,00 zł
RAZEM: 2 325 100,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 209 221,22 zł
Dz. 600 Rozdz. 60019 § 4300 o kwotę 60 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60019 § 6060 o kwotę 112 292,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60020 § 6057 o kwotę 1 742 500,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60020 § 6059 o kwotę 307 500,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4017 o kwotę 585,09 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4117 o kwotę 100,58 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4127 o kwotę 14,33 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4307 o kwotę 17 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4707 o kwotę 8 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6067 o kwotę 75 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2830 o kwotę 1 384,25 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 62 607,75 zł
Dz. 851 Rozdz. 85149 § 4280 o kwotę 9 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 31 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4110 o kwotę 5 375,40 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4120 o kwotę 759,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 20 710,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 8 920,60 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4430 o kwotę 300,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 166 485,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6050 o kwotę 443 515,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 6050 o kwotę 20 500,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92113 § 6220 o kwotę 50 000,00 zł
RAZEM: 3 354 770,22 zł

5. Zwiększa się przychody w budżecie :

§ 950 o kwotę 2 611 972,00 zł

 

 

 

6. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13.500.367,25 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 8.000.000,00 zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 751.300,00 zł, c) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 181.062,25 zł , d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.568.005,00 zł. ”;
7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się: 1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 16 000 367,25 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 500 000,00 zł ”;
8. Po § 11 dodaje się § 11.1 w brzmieniu: „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do: 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu ”;

§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 11 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego . § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr l/480/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (2,13MB)

DOCXUzasadnienie l/480/2022.docx (23,08KB)

PDFZalacznik1 l/480/2022.pdf (268,07KB)

PDFZalacznik2 l/480/2022.pdf (112,33KB)

PDFZalacznik3 l/480/2022.pdf (135,24KB)

PDFZalacznik4 l/480/2022.pdf (201,30KB)

PDFZalacznik5 l/480/2022.pdf (127,55KB)

PDFUchwała Nr L-480-2022 - głosowanie.pdf (918,98KB)