Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 39/3/2022 z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 39/3/2022
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 28 marca 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Ewa Gracz, Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Andrzej Lebida, Pan Andrzej Majewski.

Zaproszeni:
Pani Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW),
Pan Paweł Wierzbicki - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (czyt.: MOSiR).

Ad. 1. Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył hybrydowe posiedzenie komisji.

Ad. 2. Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Omówienie punktu z planu pracy komisji pn. „Analiza prognozy demograficznej uczniów szkół podstawowych do 2025 r. z terenu Gminy Sandomierz”.
4.Omówienie punktu z  planu pracy komisji pn. „Stan obiektów sportowych na terenie miasta Sandomierza i plany ich przebudowy: stadion miejski, pływalnia kryta „Błękitna Fala”.
5.Sprawy różne. Wnioski komisji.
6.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 5„za”- jednogłośnie.

Ad. 3. Omówienie punktu z planu pracy komisji pn. „Analiza prognozy demograficznej uczniów szkół podstawowych do 2025 r. z terenu Gminy Sandomierz”.

Radny Robert Kurosz poprosił o wypowiedź w powyższym punkcie porządku obrad Panią Tamarę Sochę, która oznajmiła, że w związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w wyniku  konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Dyrektor CUW-u wyjaśniła, że organizacja zajęć realizowana jest w miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych poszczególnych szkół. Od 1 kwietnia br. będą funkcjonować w Szkole Podstawowej Nr 2 oddziały przygotowawcze klas 1-3, 4-6. Pani Tamara Socha szczegółowo przedstawiła rekomendowany minimalny wymiar zajęć ww. klasach, a także ilości dodatkowych godzin języka polskiego. Dzieci są objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną, świetlicową, a koszty wyżywienia w placówkach oświatowych zostaną pokryte przez Wojewodę Świętokrzyskiego.  

Radny Marcin Świerkula dopytał o formę ewidencjonowania uchodźców w gminie oraz o miejsca dzieci w żłobkach.

Radny Robert Kurosz poruszył temat mieszanych klas dzieci polsko- ukraińskich, zatrudnienia tłumaczy języka ukraińskiego, subwencji oświatowej oraz rozpowszechnienia informacji na temat możliwości udostępnienia/wynajmu  popołudniami sal w szkołach przez jednostki podległe gminie na naukę języka polskiego dla dzieci z Ukrainy.

Radni Marek Chruściel oraz Marek Strugała wymienili swoje spostrzeżenia dot. uchodźców. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że znaczna część ich osób ma wielką nadzieję powrotu na Ukrainę.

Z kolei, radny Robert Kurosz dodał, że miasto się wyludnia, a dzieci z Ukrainy zasiliłyby polskie szkoły. Zwrócił się do Pani Tamary Sochy o przekazywanie niezbędnych informacji w sprawie nauczania i szkolnictwa uchodźców w Sandomierzu członkom komisji. Dyrektor CUW-u pozytywnie przychyliła się do ww. prośby.

Ad.4. Omówienie punktu z  planu pracy komisji pn. „Stan obiektów sportowych na terenie miasta Sandomierza i plany ich przebudowy: stadion miejski, pływalnia kryta „Błękitna Fala”. 

Przewodniczący komisji poprosił Pana Pawła Wierzbickiego o omówienie stanu obiektów sportowy na terenie miasta.  Oprócz analizy kondycji budynków i sprzętu basenu czy stadionu lub braku boiska treningowego, dyrektor MOSiR-u dodał, że modernizacja basenu została zgłoszona do rządowego programu „Polski Ład”.

Radny Robert Kurosz zasugerował, aby pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę było bardziej skuteczniejsze.

Z kolei, radny Marek Chruściel dodał, że każdy obiekt sportowy wymaga remontu lub naprawy.

Ad.5. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Robert Kurosz poprosił o wsparcie Dyrektora CUW-u oraz Pana Pawła Wierzbickiego w celu znalezienia formy pomocy finansowej na zakup bramek rozkładanych dla juniorskich klubów sportowych. W następstwie toczącej się dyskusji w tym temacie przewodniczący sformułował następujący wniosek:

„Prośba o  znalezienie sponsorów lub zakup czterech rozkładanych bramek piłkarskich o wymiarach 300cm x155 cm firmy Yakima Uni Żak na potrzeby sandomierskich juniorskich klubów sportowych. Ww. wyposażenie  pozwoliłoby na przeprowadzenie  sparingów i turniejów piłki nożnej.”

Głosowano - 3 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji                        

Robert Kurosz - Przewodniczącego Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu