Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Sandomierza
Nr 66/2022/GN z dnia 04 kwietnia 2022r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 76/7 o pow. 0,1968 ha, położonej w Sandomierzu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, wpisanej do księgi wieczystej Nr KI1S/00008269/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 580.000,00 zł. Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 60.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 23.05.2022r. na konto Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 03.06.2021r. Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww nieruchomości: hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń. Działka 76/7 powstała z podziału działki nr 76/5, objętej księgą wieczystą nr KI1S/00008269/2. Projekt podziału został zatwierdzony decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4.12.2020r. znak: GN.6831.19.2020.ASA.

Przeznaczenie nieruchomości: brak MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza działka położona na terenie określonym symbolem: 5MW – tereny zabudowy osiedla mieszkaniowego „Rokitek” funkcja dominująca – mieszkalnictwo wielorodzinne z usługami nieuciążliwymi, funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności. Komisja Przetargowa jest uprawniona do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.

Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel./15 8154145, lub 15 8154121/,

www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl (strona podmiotowa)

e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl, ,

Warunki przetargu, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Sandomierza www.bip.um.sandomierz.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miejskim Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1 pokój 105

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

DOCXWarunki przetargu ustnego nieograniczonego POW.docx (22,37KB)
PDFmapa zasadnicza POW.pdf (656,34KB)
PDFmapa ewidencyjna działki POW.pdf (343,70KB)
DOCXoświadczenie uczestnika przetargu POW.docx (14,45KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych osobowych POW.doc (25,50KB)
DOCZarządzenie Nr 66-2022-GN przetarg POW.doc (30,50KB)