Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 51/4/2022 z dnia 01 marca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 51/4/2022
Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 1 marca 2022 roku - wideokonferencja

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Ewa Gracz, Pan Andrzej Majewski.

Zaproszeni:
- Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,
- Pan Piotr Wójtowicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),
- Pani Angelika Kędzierska - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),
- Pani Katarzyna Radziwiłko - Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.: SCK),

Obecni:
- Radny Wojciech Czerwiec,
- Przedstawiciele przedsiębiorców ze Starego Miasta w osobach: Pan P.G.*), Pan J.D.*), Pan M.S.*), Pani M.K.*).

Ad. 1. Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła hybrydowe posiedzenie komisji.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022- 2044.
5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie.
6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
7.Sprawy różne. Wnioski komisji.
8.Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel zawnioskował o zmianę kolejności punktów porządku obrad – pkt. 6 przenieść do pkt. 3.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. wniosek.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Wobec powyższego radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania porządku obraz ze zmienioną numeracją punktów.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Panią Angelikę Kędzierską w celu omówienia projektu uchwały, która oznajmiła, że powyższy dokument dotyczy opłat na drogach publicznych.

Pan P.G.*) zwrócił się do Naczelnika Wydziału NK  z pytaniem, czy stawka za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych i publicznych będzie zróżnicowana czy zostanie jednolita?

Pani Angelika Kędzierska odpowiedziała, że decyzja w przypadku wysokości stawki na drogach wewnętrznych będzie podjęta zarządzeniem burmistrza.

Pan J.D.*) zwrócił uwagę na sezonowość ewentualnej opłaty za zajęcie pasa drogowego uwzględniającą na różne frekwencje obecności turystów w mieście oraz o podwyżkach cen żywności i siły roboczej w gastronomii.

Radny Marek Chruściel wyraził swoje zrozumienie niepokoju wśród przedsiębiorców dot. podwyżki wynikającej z ww. dokumentu.

Z kolei, Pani Barbara Grębowiec dokładnie wyjaśniła trudną sytuację finansową gminy.

Radna Mariola Stępień nawiązała do posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, podczas którego członkowie przegłosowali wniosek z obniżoną propozycją wysokości stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego niż wynika to w projekcie uchwały przekazanym przez burmistrza.

Radny Robert Kurosz sformułował wniosek o ustalenie wysokości stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ogródki przed punktami gastronomicznymi w wysokości 1,50 zł.

Radny Janusz Poński poparł wniosek przedmówcy.

Przewodnicząca komisji poddała ww. wniosek pod głosowanie.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

W związku z powyższym, radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania projektu uchwały z uwzględnieniem stawki 1,50 zł zawnioskowanej przez członków komisji.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Przewodnicząca komisji przekazała głos Pani Barbarze Grębowiec w celu omówienia zmian w budżecie w przygotowanym projekcie uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza. Pani Barbara Grębowiec powiadomiła o autopoprawce burmistrza w podstawie prawnej poprzez dopisek „oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz dodanie w § 1 pkt. 8.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wyjaśnienie kwoty 700,00 zł w Dz. 750 Rozdział 75023 § 2007 Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin(miast /miast na prawach powiatu) § Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)

Wobec braku uwag i pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022- 2044.

Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia uzasadnienie powyższego projektu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie.

Pani Mariola Stępień poprosiła Skarbnika Sandomierza o przedstawienie uzasadnienia wyżej przytoczonego projektu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnych Sylwestra Łatki i Janusza Pońskiego.

Ad.7. Sprawy różne, wnioski komisji.

Obrady opuścił radny Janusz Poński.

Radna Mariola Stępień powiadomiła członków komisji o odpowiedzi:

1.Znak Or.7111.8.2021 z dnia 23.03.2022r.  w sprawie wyceny kosztów opracowania koncepcji przebudowy drogi krajowej - ulica Kwiatkowskiego w Sandomierzu.

Wśród członków komisji rozgorzała dyskusja związana z cenami biletów wejściowych na obiekt Bramy Opatowskiej oraz Podziemnej Trasy Turystycznej.

Pani Katarzyna Radziwiłko oznajmiła, że „cena powinna iść za jakością usługi”. Zwróciła uwagę, iż Podziemna Trasa Turystyczna jest zagrzybiona, a poziom wilgotności sięga 80%.

Radny Marek Chruściel sformułował wniosek:

„Prośba o dokonanie podwyżki cen biletów wejściowych o 2 złote na Bramę Opatowską oraz Podziemna Trasę Turystyczną”.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnych Renaty Kraski.

Ad.8. Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła hybrydowe posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek - podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.