Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nrXVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie uchwały nr LXII/801/2018 Rady Miasta Sandomierz z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu, po stwierdzeniu, że projekt zmiany nr 1 planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza, uchwalonego uchwałą nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. (z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

Rozdział 1.Przepisy wprowadzające
§ 1. Uchwala się zmianę nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Chwałki I” w Sandomierzu, uchwalonego uchwałą nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza, z dnia 18 listopada 2015 r. zwaną dalej ,,zmianą planu”.
§ 2. 1. Zgodnie z treścią uchwały nr LXII/801/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu – zmianą obejmuje się część terenu oznaczonego w planie symbolem 1OS o przeznaczeniu pod uprawy sadowniczei ogrodnicze, na powiększenie terenów zabudowy jednorodzinnej o symbolu na rysunku planu ,,5MNi” oraz ,,1MNi” i „4MN”. 2. Ulegają zmianie w części następujące załączniki do uchwały nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Chwałki I” w Sandomierzu:
1) Załącznik Nr 1 – Rysunek planu – plansza podstawowa w skali 1:1000 w granicach przyjętej zmiany planu.
2) Załącznik Nr 2 – Rysunek planu – plansza uzbrojenie - ideogram– w skali 1:2000 w granicach przyjętej zmiany planu.

3. Nie ulegają zmianie:
1) Ustalenia tekstowe planu, stanowiące treść uchwały nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r., z wyłączeniem § 14 ust. 5 pkt. 2.
2) Załącznik nr 4 – w sprawie realizacji zapisu w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
3) Materiały planistyczne, nie będące załącznikami planu jak ,,Prognoza oddziaływania na środowisko” oraz ,,Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

4. Nowy załącznik do zmiany planu stanowią dane przestrzenne planu (płyta CD).

Rozdział 2.Ustalenie zmiany planu
§ 3. 1. Na rysunku planu zał. Nr 1 i zał. Nr 2 powiększą się tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1) o symbolu 1MNi – o powierzchnię działki nr ew. 29/2.
2) o symbolu 4MN – o część powierzchni działki nr ew. 32.
3) o symbolu 5MNi – o powierzchnię działki nr ew. 41/6.

2. Na rysunku planu zał. Nr 1 i Nr 2 zmniejsza się teren o symbolu ,,1OS” – upraw sadowniczych i ogrodniczych.
3. Na rysunku planu zał. Nr 1 i Nr 2 likwiduje się teren o symbolu 1EE - projektowana stacja transformatorowa wnętrzowa. W §14 ust. 5 tekstu zmienianego planu - pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2) Wyznacza się tereny lokalizacji stacji transformatorowych wnętrzowych 2EE ÷ 4EE. ”;

4. Obszar zmiany planu w całości zlokalizowany jest w strefie ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej, stanowiącego kompleks wojskowy nr 5490 Radoszki, ustalonej Decyzją Lokalizacyjną Komisji Lokalizacyjnej przy Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Nr 99/74 z dnia 5 września 1974r. w sprawie ustalenia strefy ochronnej dla wojskowego obiektu o specjalnym przeznaczeniu w rejonie miejscowości Radoszki , stanowi teren ograniczonych praw rzeczowych właścicieli dla którego obowiązują ograniczenia zabudowy wysokościowej, lokalizacji linii wysokiego napięcia oraz instalacji nadawczych urządzeń elektronicznych.Na obszarze zmiany planu zakazuje się lokalizacji linii wysokiego napięcia oraz instalacji nadawczych urządzeń elektronicznych. Ogranicza się wysokości zabudowy na całym obszarze zmiany planu powyżej rzędnej 230 m nad poziomem morza.
§ 4. Pozostałe ustalenia planu pozostają bez zmian.

Rozdział 3.Przepisy końcowe
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierz.
§ 6. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,26KB)

PDFZalacznik1.pdf (2,45MB)

PDFZalacznik2.pdf (2,61MB)