Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 46.1/2022/SK z dnia 09 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 46.1/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.


Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 i pkt 3 uchwały nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. z późn. zm.
Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300  o kwotę

6 160,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4017  o kwotę

45 254,15 zł

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4019  o kwotę

1 843,27 zł

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4127  o kwotę

3 051,27 zł

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4129  o kwotę

124,31 zł

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300  o kwotę

120,00 zł

RAZEM:

56 553,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4430  o kwotę

6 160,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4717  o kwotę

207,55 zł

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4719  o kwotę

8,45 zł

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4797  o kwotę

48 097,87 zł

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4799  o kwotę

1 959,13  zł

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4430  o kwotę

120,00 zł

RAZEM:

56 553,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec 

 

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie  wydatków budżetowych:

1.   w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w zadaniu realizowanym w ramach projektu pn. Cyfrowa szkoła nr projektu: RPSW.08.03.03-26-0018/19. Zmiana planu wydatków w powyższej klasyfikacji wynika ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz.U. poz. 1382), które weszło w życie 1 stycznia 2022 r. (z wyjątkami), zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021 r. poz. 1382).

W ramach projektu wypłacane jest m.in. wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic. W związku ze zmianą klasyfikacji wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 r. w paragrafach 401(wynagrodzenia osobowe pracowników) i 412 (Składki na Fundusz Pracy) zostaną przeniesione do § 479 w brzmieniu: wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2.  w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
zmniejszenie planu wydatków w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6.160,00 zł,
zwiększenie planu wydatków w § 4430 (Różne opłaty i składki) o kwotę 6.160,00 zł,

3. w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność):
zmniejszenie planu wydatków w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 120,00 zł,
zwiększenie planu wydatków w § 4430 (Różne opłaty i składki) o kwotę 120,00 zł,

w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zapłatę składek członkowskich do Świętokrzyskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz do Klastra Lasowiackiego, w  których Gmina Sandomierz jest członkiem.

PDFZarządzenie nr 46 1 2022 SK.pdf (373,86KB)