Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 50/3/2022 z dnia 15 marca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 50/3/2022
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 15 marca 2022 roku - wideokonferencja

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel.

Radny spóźniony: Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza Sandomierza,
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,
Pan Rafał Bodura - Pracownik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Obecny: radny Wojciech Czerwiec.

Ad. 1. Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
4.Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
5.Sprawy różne. Wnioski komisji.
6.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Radna Mariola Stępień przekazała głos Pani Barbarze Grębowiec w celu omówienia zmian w budżecie w przygotowanym projekcie uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza. Skarbnik Sandomierza oznajmiła, że po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową (czyt.: RIO) pieniądze z tytułu dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców Ukrainy oraz dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Sandomierza będą figurować po stronie dochodów w Dz. 852 Rozdział 85295 § 0960 w wysokości 77.000zł. Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Z kolei, po stronie wydatków ww. kwota w Dz. 852 Rozdział 85295§ 4210, Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia.

Radny Janusz Poński zapytał, w jakim stopniu miasto sfinansowało pomoc dla uchodźców?

Skarbnik Sandomierza oznajmiła, że gmina przekazała zarządzeniem burmistrza sumę 25.000 zł z rezerwy ogólnej burmistrza dla mieszkańców z miasta Ostróg oraz 10.000 zł z tzw. rezerwy kryzysowej zgodnie z opinią RIO dla mieszkańców z Ukrainy będących na terenie gminy.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania wobec braku uwag.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.

Do obrad komisji dołączył radny Krzysztof Szatan.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Pana Rafała Bodurę w celu przedstawienia uzasadnienia powyższego projektu uchwały. 

Radny Robert Kurosz zapytał o finansowanie kosztów darmowych przejazdów komunikacją miejską dla uchodźców posiadających dokument potwierdzający przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż z dnia 24 lutego 2022 roku.

Pracownik Wydziału NK oznajmił, że powyższą ulgę będzie finansować gmina.

Radny kontynuował swoją wypowiedź zwracając się z prośbą do obecnego Zastępcy Burmistrza oraz merytorycznego pracownika Wydziału NK w sprawie czytelnej informacji umieszczonej w języku polsko-ukraińskim o uldze w postaci darmowych przejazdów komunikacją miejską.

Mówca poruszył również temat potrzeby powiększenia ilości dzieci w klasach szkół podstawowych oraz  grupach przedszkolnych w celu umożliwienia kontynuacji nauki ukraińskim dzieciom.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 9 „za”- jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnego Krzysztofa Szatana.

Ad.5. Sprawy różne, wnioski komisji.

Radny Robert Kurosz uzupełnił swoją wcześniejszą wypowiedź w punkcie 4. porządku obrad o rozmieszczenie informacji w języku polsko-ukraińskim we wszystkich gminnych instytucjach w celu zapoznania uchodźców z powszechnie obowiązującymi regulaminami/ przepisami na terenie miasta.

Radny Janusz Poński zapytał o wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za styczeń i luty br.

Skarbnik Sandomierza oznajmiła, że wpływy z podatku od osób fizycznych wyniosły 5.017.000 zł, z kolei z podatku od osób prawnych na koniec miesiąca lutego ok. 503.000 zł.

Radny Robert Kurosz zapytał czy gmina/szkoły/przedszkola/ jednostki samorządowe złożyły stosowne oświadczenie (do 15 marca br.) do PGNiG w sprawie niższych cen gazu.

W odpowiedzi wyjaśnił Zastępca Burmistrza.

Ad.6. Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu