Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 49/2/2022 z dnia 01 marca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 49/2/2022
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 1 marca 2022 roku - wideokonferencja

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni spóźnieni: Pan Marek Chruściel, Pan Janusz Poński.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza Sandomierza,
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,
Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),
Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),
Pani Katarzyna Knap-Sawicka – Kierownik Referatu Promocji, Sportu, Kultury i Turystyki.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022- 2044.
5.Sprawy różne. Wnioski komisji.
6.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Do obrad komisji dołączyli radni Janusz Poński oraz Marek Chruściel.

Radna Mariola Stępień przekazała głos Pani Barbarze Grębowiec w celu omówienia zmian w budżecie w przygotowanym projekcie uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania wobec braku uwag.

Głosowano - 9 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.

Ad.4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022- 2044.

Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia uzasadnienie powyższego projektu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 10 „za”- jednogłośnie.

Ad.5. Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień powiadomiła członków komisji o pismach :

1. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach znak: SO III.410.6.2022; SO III.410.7.2022 z dnia 26 stycznia br. w sprawie podjętych uchwał:
- Nr 6/2022 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz - Nr 7/2022 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

2. Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”  (czyt.: LOT) z dnia 14 lutego br.  w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy kwoty w wysokości 100.000 zł na działania promocyjno-informacyjne związane z obchodami jubileuszu 50-lecia Krzemienia Pasiastego w Biżuterii w Sandomierzu.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. wniosek Pani Katarzyny Batko z LOT-u.

Głosowano - 1 „za”, 5 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Radni Marek Chruściel i Robert Kurosz nieobecni.

Komisja wnikliwie wysłuchała również opinii Pana Piotra Wójtowicza oraz Pani Katarzyny Knap-Sawickiej i w wyniku głosowania negatywnie zaopiniowała prośbę Dyrektor Biura LOT PPZS ze względu na trudną sytuację finansową Gminy Sandomierz. 

3. Starosty Sandomierskiego znak:OR.7111.7.2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie partycypacji w kosztach opracowania koncepcji przebudowy drogi krajowej - ul. Kwiatkowskiego w Sandomierzu.

Przewodnicząca komisji powiadomiła, że wystosuje zapytanie do Starosty Sandomierskiego o koszty opracowania tego typu koncepcji oraz by samorząd powiatu zwrócił się do GDDKiA z zapytaniem, czy taka koncepcja nie została już opracowana.    

Radna Mariola Stępień poinformowała, że przygotowany roboczy projekt uchwały przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat wedle dekretacji przewodniczącego rady został skierowany m.in. do Komisji Budżetu i Finansów celem wypracowania stanowiska.

W związku z powyższym, radna Mariola Stępień poprosiła o jego przedstawienie Panią Barbarę Rajkowską.

Radny Robert Kurosz poprosił o przygotowanie wykazu wyłączonych ze sprzedaży  lokali mieszkalnych oraz adresów z przeznaczeniem do sprzedaży.

Naczelnik Wydziału GN zadeklarowała, że powyższe dane zostaną przekazane na kolejne posiedzenie.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja związana m.in. z wyceną danego mieszkania za 1m2 , opłatą funduszu remontowego w lokalach będących we wspólnocie mieszkaniowej, uwzględnienia w wycenie przez rzeczoznawcę remontów najemcy wykonanych na własny koszt (okna, drzwi, podłoga...) oraz przeznaczenia części opłaty czynszowej na remonty gminnych lokali.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Szatana, by 50% środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych było przekazane na remonty mieszkań komunalnych.

Głosowano -  3 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Radny Sylwester Łatka nie wziął udziału w głosowaniu.

Radni Marek Chruściel i Robert Kurosz nieobecni.

Ad.6. Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu