Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza nabór na wolne stanowiska
Strażnik miejski – aplikant
(dwa wakaty)
(nazwa stanowiska)

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3

II. Stanowiska, na które przeprowadzany jest nabór:

Nazwa stanowiska: strażnik miejski - aplikant,

Komórka organizacyjna: Straż Miejska

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu, 40 godz. tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- ukończone 21 lat,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
- nienaganna opinia,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

IV. Wymagania dodatkowe:

- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole,
- wysoka kultura osobista,
- dobra znajomość topografii Sandomierza,
- znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
- znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: ustawy o pracownikach - samorządowych, ustawy o strażach gminnych, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy Prawo o ruchu drogowym.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
- kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

VI. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca patrolowa w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych,
- praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca dużej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku,
- praca wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
- praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę,
- prowadzenie pojazdów służbowych,
- czynniki chemiczne: ręczny miotacz gazu,
- czynniki biologiczne: zawarte w kurzu, choroby zakaźne; narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą lub zarażoną HIV,
- praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością,
- podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę;
- wymiar czasu pracy – 1/1 etatu w systemie zmianowym. Praca jest planowana od poniedziałku do niedzieli, w dni ustawowo wolne od pracy, w święta i w porze nocnej z zachowaniem przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

VII. W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

VIII. O stanowisko mogą ubiegać się poza obywatelami polskimi obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- życiorys zawodowy – curriculum vitae,
- kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony http://bip.um.sandomierz.pl),
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,
- kopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia książeczki wojskowej (strona ze zdjęciem oraz przeniesieniem do rezerwy),
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające: „zdolny do wykonywania ćwiczeń fizycznych lub zdolny do udziału w teście sprawnościowym”.
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata od kiedy może podjąć zatrudnienie,
- podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych ( do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, zakładka: Bezpieczeństwo i Ochrona Danych Osobowych)

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, kwestionariusz osoby powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Etapy rekrutacji:

- weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
- test sprawnościowy (marszobieg na dystansie 3000 m, podciąganie na drążku wysokim, skłony tułowia w przód w czasie 2 min., bieg wahadłowy 10x10 m),
- rozmowa z Komisją Rekrutacyjną (m.in. weryfikacja znajomości topografii miasta, regulacji prawnych z zakresu: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach  o wykroczenia, ustawy Prawo o ruchu drogowym),
- badania lekarskie.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach) należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, przy Placu Poniatowskiego 3 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w terminie do dnia 31 marca 2022 r. z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego - aplikanta”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego, następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Niewybrani kandydaci mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.sandomierz.pl oraz na tablicach informacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu  Poniatowskiego 3.

Sandomierz, dnia 16 marca 2022 r.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFOgłoszenie o naborze na dwa stanowiska - Strażnik miejski - aplikant.pdf (789,02KB)
PDFZarządzenie Nr 51 2022 OR.pdf (141,38KB)