Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 27/2/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Sprawozdanie Nr 27/2/2022
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 24 lutego 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Wojciech Czerwiec.

Zaproszeni:

Pani Dorota Tarnawska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (czyt.: OPS),
Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Sandomierza,
Pani Małgorzata Bęczkowska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu (czyt.: ŚDS),
Pani Agnieszka Krasoń - Kierownik Świetlicy Środowiskowej i „Przystanku Błonie”.

Ad. 1. Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2. Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2021.
4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2021.
5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2021.
6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022.
7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2021 r.
8.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 r.
9.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 r.
10.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Sandomierz.
11.Sprawy różne, wnioski komisji.
12.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 4 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2021.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie ww. projektu uchwały Panią Małgorzatę Bęczkowską, która rzetelnie przedstawiła uzasadnienie dokumentu.

Radny Andrzej Majewski zasugerował zmianę zapisu na str. 3 w tabelce pn. „Zadania jakie zostały zrealizowane w poszczególnych miesiącach 2021 roku” w pozycji 19. Spotkanie z poezją na spotkanie z literaturą – Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa.

Z kolei, w pozycji 37. tabelki została podana błędna data 31.11.2021 – Andrzejki.

Radna Kazimiera Bednarska podziękowała za ww. sugestie i poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowano - 4 „za” – jednogłośnie.

Ad.4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2021.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Agnieszkę Krasoń w celu omówienia przygotowanego projektu uchwały.

Radny Andrzej Majewski zwrócił uwagę na mało spójny zapis sprawozdania pod względem poprawności gramatycznej. 

Wobec braku pytań radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2021.

Radna Kazimiera Bednarska ponownie poprosiła Panią Agnieszkę Krasoń o omówienie powyższego projektu uchwały.

Wobec braku pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022.

Pani Dorota Tarnawska rzetelnie przedstawiła powyższy dokument.

Radny Andrzej Majewski zasugerował, aby wykres kołowy na str. 4 zastąpić kreskowym lub słupkowym, który byłby bardziej czytelny.

Wobec braku pytań radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2021 r.

Radna Kazimiera Bednarska ponownie poprosiła o wypowiedź Dyrektora OPS-u w celu omówienia projektu uchwały.

Radny Andrzej Majewski zasugerował, aby na str. 5 tabeli przedstawiającej liczbę osób zatrudnionych w OPS-ie zmienić zapis dot. ogółu etatów poprzez ujęcie w nim poszczególnych sekcji pomocy społecznej.

Wobec braku uwag przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 4 „za” – jednogłośnie.

Ad.8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 r.

Dyrektor OPS-u rzetelnie przedstawiła uzasadnienie do ww. uchwały.

Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do  głosowania.

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 r.

Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o wypowiedź Dyrektor OPS-u. Wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 4 „za” – jednogłośnie.

Ad.10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Sandomierz.

Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła o wypowiedź Dyrektor OPS-u. Wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 4 „za” – jednogłośnie.

Ad.11. Sprawy różne, wnioski komisji.

Brak spraw różnych.
Brak wniosków.

Ad.12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu