Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022.559 t.j. z późn. zm.) art. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U.2020.8 t.j. z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt. 10 i art. 50a ust.1 ustawyz dnia16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021.1371 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 24 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarówi usług (Dz.U.2019.178 t.j.z późn. zm.) - Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Sandomierza nr XII/98/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 6. w punkcie 1 dodaje się zapis określający grupy uprawnionych w brzmieniu:
„Migranci wojenni posiadający obywatelstwo ukraińskie ”;

2. W § 6. w punkcie 1 dodaje się zapis dotyczący dokumentów, jakie uprawniona osoba w musi okazać na żądanie kontrolera biletów w brzmieniu:
„Paszport, dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający przekroczenie graniy Rzeczpospolitej Polskiej nie wcześniej niż z dnia 24 lutego 2022 roku. ”;

§ 2. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów obowiązują do dnia 30 czerwca 2022 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,87KB)