Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0960 o kwotę 77 000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 77 000,00 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (6,67KB)

PDFZalacznik3 .pdf (127,27KB)

PDFZalacznik4 .pdf (160,82KB)

PDFZalacznik5 .pdf (205,26KB)