Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/471/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Środki na realizację działań w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
§ 3. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz DyrektorowiOśrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVIII/471/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022.pdf (664,49KB)

DOCXUzasadnienie XLVIII/471/2022.docx (5,81KB)

PDFZalacznik1 XLVIII/471/2022.pdf (262,17KB)

PDFUchwała Nr XLVIII-471-2022 - głosowanie.pdf (243,43KB)