Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 32/4/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Sprawozdanie Nr 32/4/2022
Komisja Praworządności

z dnia 24 lutego 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Komisja odbyła się w formie wideokonferencji z uwagi na pogarszający się stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00
Godz. zakończenia obrad: 13:10

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w za łączonej liście obecności.

Zaproszeni goście:

 1. Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 2. Adam Piskor – p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu.

Na posiedzeniu komisji obecny był radny Andrzej Bolewski.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 5 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Radna nieobecna: Agnieszka Frańczak-Szczepanek.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Sandomierz;
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza;
 5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2021 rok;
 6. Sprawy różne, wnioski komisji;
 7. Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel zaproponował zmianę kolejności w projekcie porządku obrad poprzez zamianę pkt. 5 z pkt. 3 projektu uchwały.

Więcej uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku.

Następnie poddał zmieniony projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.Przyjęcie Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2021 rok;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że sprawozdanie zostało przekazane drogą elektroniczną wszystkim członkom komisji.

Głos w dyskusji zabrał radny Marcin Świerkula, który poprosił o informacje dot. kontroli w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w tym kontroli selektywnego gospodarowania.

Adam Piskor – p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział m.in., że Straż Miejska w 2021 roku prowadziła kontrole gospodarowania odpadami komunalnymi zarówno wśród osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych. Dodał, że kontrole będą również prowadzone w bieżącym roku. Straż Miejska dokonuje kontroli na podstawie informacji uzyskanych ze strony Wydziału Nadzoru Komunalnego oraz PGKiM. Następnie p.o. komendanta omówił wyniki kontroli za 2021 rok oraz wskazał potrzeby zmian w zakresie kontroli. W 2021 roku skontrolowano 432 osoby prywatne na terenie miasta i 244 podmioty gospodarcze.  

Na koniec p.o. komendanta powiedział, że trudno jest kontrolować przestrzeganie przez mieszkańców selektywnego gospodarowania odpadami zwłaszcza na terenach, gdzie brakuje zamykanych wiat śmietnikowych. Dodatkowo pojawiają się problemy związane z przechowywaniem wokół śmietników odpadów wielkogabarytowych.

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja przyjęła Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2021 rok.

Ad. 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Sandomierz;

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały, który znosi w ramach Miasta Sandomierza nazwy: „Sandomierz – Budowa” i „Sandomierz – Dzielnica Zachodnia”, które figurują w wykazie nazw miejscowości prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W toku dyskusji głos zabrali:

 1. Radny Andrzej Bolewski, który powiedział, że nazwa „Sandomierz – Budowa” odnosi się do bloków komunalnych zlokalizowanych na ul. Portowej. Dodał, że tego typu nazwy, podobnie jak: Zarzekowice, Nadbrzezie, Ostrówek stanowią dziedzictwa kulturowe mieszkańców miasta i świadczą o historii i tradycji tych terenów. Stwierdził, że nazwy te są ważne dla mieszkańców, którzy nimi się posługują.
 2. Radny Marek Chruściel stwierdził, że samorząd mógłby usankcjonować nazwy części miasta takie jak: Nadbrzezie, Zarzekowice, Ostrówek itd.
 3. Radny Marcin Świerkula powiedział, że „Sandomierz – Budowa” może być związane z faktem budowy wiele lat temu kanału portowego i mieszkaniem pracowników portu na tym terenie.

Następnie radni omawiali historię prawobrzeżnej części Miasta Sandomierza.

Radny Jerzy Żyła złożył wniosek o zamknięcie dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 1.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził zamknięcie dyskusji w pkt. 4 porządku obrad.

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 3;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 2.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały, który został członkom komisji przesłany drogą elektroniczną. Dodał, że projekt uchwały zakłada powołanie przez Burmistrza Miasta Sandomierza 3 przedstawicieli do Kapituły Honorowej opiniującej wnioski o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza, przy czym jeden z nich może, ale nie musi być dotychczasowym Honorowym Obywatelem Miasta.

Radny Marcin Świerkula stwierdził, że przedstawiony zapis w projekcie uchwały jest błędny i niezrozumiały, gdyż jeśli jakieś zachowanie może a nie musi być podejmowane to nie ma uzasadnienia merytorycznego do formułowania tego w akcie prawa miejscowego. Dodał, że będzie głosował przeciw projektowi uchwały.

Ze słowami radnego Marcina Świerkuli zgodzili się radni Piotr Chojnacki i Marek Chruściel.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że w skład kapituły powinni wchodzić z urzędu Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Rady oraz historycy, znawcy kultury itd. 

Radny Piotr Chojnacki złożył wniosek formalny o zmianę w § 1 projektu uchwały w taki sposób by wykreślić fragment: „przy czym jeden z nich może być Honorowym Obywatelem Miasta Sandomierza”. 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku radnego Piotra Chojnackiego.

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 6. Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Piotr Chojnacki złożył następujące wnioski:

 1. Zwołania wspólnego posiedzenia Komisji Praworządności i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na ww. posiedzenie należy zaprosić przedstawicieli Burmistrza Miasta Sandomierza, Starostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz PGW Wody Polskie.
 2. Przekazania przez Burmistrza Miasta informacji w zakresie stanu obrony cywilnej i działań antykryzysowych w kontekście aktualnej sytuacji na Ukrainie oraz jakie działania podejmie samorząd w ramach pomocy ewentualnym uchodźcom.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że razem z radnymi: Piotrem Chojnackim i Markiem Chruścielem będą dążyć do zwołania sesji tematycznej poświęconej aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Dodał, że poziom komisji jest zbyt niskim poziomem w stosunku do wagi poruszanego tematu. 

Rozgorzała dyskusja na temat zwołania ewentualnej nadzwyczajnej lub tematycznej sesji rady oraz o sytuacji związanej z wydarzenia na terenie Ukrainy.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie oddzielnie wnioski złożone przez radnego Piotra Chojnackiego, które zostały przyjęte jednogłośnie 5 głosami „za”.

Radny Jerzy Żyła przedstawił sytuacje młodzieży pochodzenia ukraińskiego, która uczy się w sandomierskich szkołach ponadpodstawowych.

Radny Marcin Świerkula zaapelował o nienadużywanie przez radnych wniosku o zamknięcie dyskusji w danym punkcie porządku obrad komisji lub sesji.

Ad. 7. Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Praworządności
Marek Chruściel

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz