Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 37/2022/CUW z dnia 02 marca 2022 r.

Zarządzenie  Nr 37/2022/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 2 marca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Okrzei 6 w Sandomierzu.

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe  t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, w  następującym składzie:

 1. Aneta Przyłucka – Przewodnicząca  (przedstawiciel organu prowadzącego);
 2. Tamara Socha – przedstawiciel organu prowadzącego;
 3. Leszek Komenda – przedstawiciel organu prowadzącego;
 4. Małgorzata Lipa – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 5. Aneta Drypa – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
 6. Robert Filipczak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
 7. Monika Kania– przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
 8. Roman Chyła– przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
 9.  Paweł Żerebiec – przedstawiciel Rady Rodziców;
 10. Przemysław Dusza – przedstawiciel Rady Rodziców;
 11. Krystyna Socha – przedstawiciel  Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu;
 12. Barbara Sobieraj – przedstawiciel  NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i  Wychowania w Sandomierzu.

§2. 1. Zadaniem Komisji Konkursowej, której skład określa § 1 niniejszego Zarządzenia jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu oraz przedstawienie propozycji wyboru wyłonionego w drodze konkursu kandydata Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

2. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U.2021.1428).

§3. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu procedury konkursowej.

§4. 1. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marcin Marzec
Burmistrz Miasta Sandomierza

PDFZarządzenie Nr 37 2022 CUW konkurs SP1.pdf (271,10KB)