Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.

UA.6733.6.2022.MPA
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz. U. 2021.735 t. j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021.741 t. j.)

zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek: PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz

pod nazwą: „budowa sieci wodociągowej” w rejonie ulicy Sucharzowskiej w Sandomierzu na działkach o nr ewid.  489/8, 489/9, 1188 – Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0004  Sandomierz Poscaleniowy

 – zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Strony mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie ul. Opatowska 1, z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

Sandomierz, 1 marca 2022 r.