Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.

UA.6733.5.2022.MSZ
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz. U. 2021.735 t. j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021.741 t. j. )zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: Zarządu Powiatu Sandomierskiego, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, pod nazwą: „budowa dróg dojazdowych do nieruchomości” w Sandomierzu na działkach o nr ewidencyjnych: 934/147, 934/172, 934/145, 934/132, 934/146, 940 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0004  Sandomierz Poscaleniowy. - zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Strony mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie ul. Opatowska 1, z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

BURMISTRZ
MIASTA
SANDOMIERZA

Sandomierz, 1 marca 2022 r.