Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021.1372 t.j. ze zm.) art. 13 ust. 2, 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021.1899. t.j. ze zm) Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Sandomierz w drodze darowizny od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu Obręb Mokoszyn oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 155/60 o powierzchni 0,0025 ha, 155/62 o powierzchni 0,0707 ha i 165/8 o powierzchni 0,0090 ha. Darowizna następuje z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu zaliczonej do kategorii dróg gminnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (6,16KB)

PDFZalacznik1 .pdf (461,01KB)