Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 lutego 2022 r.

UA.6733.2.2022.MSZ
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – tekst jednolity Dz. U. 2021.735) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2021.741),
zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,
ul. Loefflera 2
25-550 Kielce

reprezentowanej przez pełnomocnika: Grażyna Stypa – pełnomocnictwo znak PSG-A00/P-3/141/2021 z dnia 29.03.2021 r. dla inwestycji pod nazwą: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” przy ulicy Milberta w Sandomierzu na działkach o nr ewidencyjnych: 934/105, 934/110 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0004  Sandomierz Poscaleniowy.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

BURMISTRZ
MIASTA    SANDOMIERZA

Sandomierz, 16.02.2022 r.