Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sandomierza o g ł a s z a  I przetarg licytacyjny ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w obrębie Starego Miasta w kamienicy przy ul. Rynek 4, wpisanej decyzją Nr 10/A/21 z dnia 13.01.2021 r. do rejestru zabytków, usytuowanego na parterze, składającego się z: 4 pomieszczeń, korytarza, łazienki i wc, o łącznej powierzchni użytkowej 81,58 m2. Ww. lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Przedmiot najmu przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej bez zastrzeżenia branży z wyłączeniem prowadzenia usług w zakresie urządzania gier hazardowych (losowych), w tym na automatach o niskich wygranych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 284/2017/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na oddanie w najem wolnych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Sandomierz” ustala się:

- cenę wywoławczą stawki bazowej czynszu najmu w wysokości 10 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie + należny podatek VAT w wysokości 23%, która podlegać będzie waloryzacji na początek każdego roku kalendarzowego o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towaru i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – publikowanego przez Prezesa GUS,

- wysokość postąpienia w wysokości 10 % ceny wywoławczej stawki bazowej czynszu netto, co stanowi kwotę 1 zł/m2- netto powierzchni użytkowej (+ 23 % podatek VAT),

- wpłatę na konto Gminy Sandomierz  BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028  do dnia 06.03.2022 r. wadium w wysokości 201 zł (z dopiskiem wadium na lokal użytkowy Rynek 4), które zostanie zaliczone na poczet przyszłych opłat czynszowych uczestnikowi, który przetarg wygrał,

- wadium ulega przepadkowi, gdy oferent nie podpisze umowy najmu w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zakończenia przetargu. Umowa obowiązywać będzie na czas nieokreślony.

- pozostałym uczestnikom przetargu dokonuje się zwrotu wadium, nie później niż przed upływem 7 dni od daty zakończenia przetargu.

- licytacja rozpoczyna się od wywołania stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,

- uczestnicy przetargu zgłaszają ustne postąpienia stawki czynszu, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień,

- zaoferowana stawka czynszu przestaje wiązać uczestników przetargu, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę czynszu powiększoną o postąpienie określone w przetargu,

Przetarg uważa się za zakończony, po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek czynszu najmu.

W przypadku gdy nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad stawkę czynszu wywoławczego albo gdy oferent nie podpisał umowy najmu w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.

Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany jest do pokrywania pełnych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu najmu tj. energię elektryczną, energię cieplną, ubezpieczenie  oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przed zawarciem umowy najmu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto Gminy Sandomierz BS. Nr 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006 kaucji zabezpieczającej w wysokości trzykrotnego wylicytowanego miesięcznego czynszu najmu – netto, w celu zabezpieczenia płatności czynszu i opłat oraz zwrotu kosztów usunięcia ewentualnych zniszczeń wyposażenia lokalu. Kaucja podlega zwrotowi w terminie nie krótszym niż 14 dni po zakończeniu najmu i potrąceniu wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu. 

Najemca z którym zostanie podpisana umowa najmu zobowiązany jest do przystosowania lokalu, po uprzednim uzyskaniu niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń do branży jaką  będzie prowadził w lokalu, we własnym zakresie, na własny koszt, bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu najmu, zwolnienie z opłat na czas wykonywania prac remontowych oraz bez dochodzenia roszczeń zwrotu poniesionych na ten cel nakładów finansowych od Gminy Sandomierz. Gmina Sandomierz nie wyraża zgody na dokonywanie zmian konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz przebudowy pomieszczeń, ze względu iż ww. obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

Najemca zobowiązany jest na każdorazowe wezwanie Gminy Sandomierz umożliwić dostęp do piwnic, które stanowią magazyn obrony cywilnej, do których wejście znajduje się z lokalu podlegającemu przetargowi.

Najemca zobowiązany jest do dokonania rejestracji umowy w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w celu naliczenia podatku od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego Pl. Poniatowskiego 1 pok. nr 103. Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do okazania dowodu wpłaty wadium.

Lokal zostanie Najemcy przekazany do użytkowania przez Administratora budynku, protokołem zdawczo – odbiorczym, określającym jego stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.

Przed przetargiem Oferenci mogą zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie będzie podlegać negocjacjom oraz zmianom.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są do zarejestrowania działalności gospodarczej w terminie 14 dni od daty zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą wziąć udział osobiście uczestnicy przetargu lub osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu musi złożyć pełnomocnictwo, upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec   

PDFWzór umowy najmu lokalu Rynek 4.pdf (110,04KB)