Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik - Mariusz Kopeć
Tel. ( 15 ) 8154-225

Zastępca kierownika USC - Izabela Rycombel,
Tel. (15) 8154-224,

Zastępca Kierownika USC - Iwona Żwirek
tel. (15) 8154-223

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Tel. (15) 8154-184


Adres e-mail:
Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)

 

Zakres działania:

-  sporządzanie aktów urodzeń na podstawie karty urodzenia/karty martwego urodzenia oraz protokołu zgłoszenia urodzenia lub zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego oraz orzeczeń sądowych;
-  sporządzanie aktów małżeństw na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński, zaświadczeń o zawartym małżeństwie wyznaniowym ze skutkiem cywilnym oraz orzeczeń sądowych;
- sporządzanie aktów zgonów w oparciu o kartę zgonu i protokół zgłoszenia;
- sporządzanie aktów zgonu osób o nieustalonej tożsamości;- występowanie w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia do ministra właściwego ds. wewnętrznych o nadanie numeru PESEL dla urodzonych w kraju dzieci obywateli polskich oraz dzieci cudzoziemców trwale związanych z Polską, a także występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania danych w akcie urodzenia.
-  pisemne lub elektroniczne powiadamianie osób o nadaniu lub zmianie numeru PESEL;
- wprowadzenie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;
- wprowadzenie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL;
-  rejestracja, weryfikacja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL oraz usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL;
- przenoszenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, będącego dowodem zdarzenia i jego rejestracji do polskiego rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji w formie czynności materialno-technicznej;
-  przenoszenie treści zagranicznego dokumentu do rejestru stanu cywilnego w drodze odtworzenia w formie czynności materialno-technicznej, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami;
- rejestrowanie w formie czynności materialno-technicznej w rejestrze stanu cywilnego urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracja urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
-  prowadzenie akt zbiorowych do sporządzanych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów; - wydawanie kserokopii dokumentów z akt zbiorowych;
-  wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego;
- wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym;
-  wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy (tzw. tłumaczenia pomocnicze) na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/1191;
- wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
- sporządzanie i dołączanie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego w wyniku uzupełnienia, sprostowania aktu stanu cywilnego oraz na podstawie dokumentów zagranicznych nie wymagających uznania;
-  uznawanie orzeczeń sądu państwa obcego lub rozstrzygnięć innego organu obcego na podstawie dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych, przepisów prawa Unii Europejskiej, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, w tym sporządzanie i dołączanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego;- sporządzanie i dołączanie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych ; protokołów sporządzanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu.
-  przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, prowadzenie rejestru uznań oraz wydawanie zaświadczeń z rejestru uznań;
- przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa;
- przyjmowanie oświadczeń rodziców o zmianie imienia (imion) dziecka do 6 m-cy od dnia sporządzenia aktu urodzenia;
-  przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
- przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków;- przyjmowanie zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
-  przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
- wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu wyczekiwania;
- wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim wskazana osoba możne zawrzeć małżeństwo za granicą;
- wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym;
-  zamieszczanie przypisków przy innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby;
-  unieważnianie aktu lub aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie, a błędnie zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego;
-  unieważnianie wzmianki dodatkowej, jeżeli wzmiankę dołączono do niewłaściwego aktu stanu cywilnego lub błędnie sporządzono z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego;

- wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska;
-  wykonywanie postanowień wynikających z umów międzynarodowych, konwencji, rozporządzeń Rady UE w zakresie sporządzonych aktów stanu cywilnego;
- prowadzenie korespondencji z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi w zakresie realizowanych spraw;

-  prowadzenie postępowań administracyjnych i dowodowych w zakresie realizowanych spraw;
- przyjmowanie zgłoszeń o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz przygotowywanie projektu wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego
- wykonywanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu działania usc.