Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na dzierżawę części działki o nr ewid. 1257

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sandomierza o g ł a s z a  przetarg licytacyjny ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr ewidencyjny 1257 drogi wewnętrznej ul. Szpitalnej w Sandomierzu (stanowisko handlowe nr 23 i 23a o wymiarach 3x3m każde)

Przedmiotem dzierżawy są stanowiska handlowe przeznaczone do prowadzenia sezonowej sprzedaży z lokalizacja określoną w uzgodnionej i zatwierdzonej „Koncepcji zagospodarowania terenów Małego Rynku oraz ul. Podwale Dolne w Sandomierzu pod lokalizację tymczasowych stoisk i punktów handlowych”. Możliwe jest w tych miejscach prowadzenie sprzedaży pamiątek, rękodzieła wykonanego z materiałów naturalnych oraz produktów regionalnych i lokalnych.  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 250/2020/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad dzierżawy i użytkowania dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz ustala się:

  1. Cenę wywoławczą stawki bazowej czynszu dzierżawnego w wysokości  1zł netto za 1m2 powierzchni dziennie + należny podatek VAT w wysokości 23%.
  2. Wysokość postąpienia w wysokości 50% ceny wywoławczej stawki bazowej czynszu netto, co stanowi kwotę 0,50 zł/m2- netto powierzchni (+ 23 % podatek VAT).
  3. Licytacja rozpoczyna się od wywołania stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni stanowiska handlowego.
  4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne postąpienia stawki czynszu, dopóki (mimo trzykrotnego wywołania) nie ma dalszych postąpień.
  5. Zaoferowana stawka czynszu przestaje wiązać uczestników przetargu, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę czynszu powiększoną o postąpienie określone w przetargu.
  6. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty zakończenia przetargu. Jeżeli w wyznaczonym terminie uczestnik nie podpisze umowy, przetarg uznaje się za nieważny.
  7. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, do dnia 31 października 2023r.

Przetarg uważa się za zakończony, po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek czynszu najmu.

W przypadku gdy nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad stawkę czynszu wywoławczego albo gdy oferent nie podpisał umowy najmu w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest do pokrywania innych opłat związanych z prowadzeniem działalności w tej lokalizacji.

Dzierżawca, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy zobowiązany jest do:

  • przestrzegania zasad obowiązujących w ww. koncepcji,
  • uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków wszelkich propozycji zagospodarowania stanowiska handlowego,
  • dokonania zgłoszenia stoiska handlowego do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z ustawa Prawo budowlane,

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego Pl. Poniatowskiego 1 pok. nr 103.

Przed przetargiem Oferenci mogą zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie będzie podlegać negocjacjom oraz zmianom.

W przetargu mogą wziąć udział osobiście uczestnicy przetargu lub osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu musi złożyć pełnomocnictwo, upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych  w imieniu osoby reprezentowanej.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.