Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 19/2022/SK z dnia 02 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 19/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 02 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. 

1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4600  o kwotę

30 000,00 zł

Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810  o kwotę

10 000,00 zł

Dz. 852 Rozdz. 85278 § 2910  o kwotę

1 183,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4210  o kwotę

5 000,00 zł

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300  o kwotę

5 000,00 zł

RAZEM:

51 183,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4600  o kwotę

30 000,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75416 § 4430  o kwotę

10 000,00 zł

Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4580  o kwotę

500,00 zł

Dz. 852 Rozdz. 85213 § 2950  o kwotę

683,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300  o kwotę

5 000,00 zł

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4210  o kwotę

5 000,00 zł

RAZEM:

51 183,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie nr 19 2022 SK.pdf (509,74KB)
 

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r:

1. w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa)

-  zmniejszenie planu wydatków:

w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w paragrafie 4600 (Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 30.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków:

w rozdziale 70095 (Pozostała działalność) w paragrafie 4600 (Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 30.000,00 zł, celem wypłaty odszkodowania dla Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego dłużnikom, wobec których sąd nakazał opróżnienie lokalu, wstrzymując eksmisje do czasu ich dostarczenia.

2. zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia)
w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) w paragrafie 4810 (Rezerwy) o kwotę 10.000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona  przeciwpożarowa) w rozdziale 75416 (Straż miejska) w paragrafie 4430 (Różne opłaty i składki) o kwotę 10.000,00 zł, celem dokonania opłaty za udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w związku z prowadzonymi przez Straż Miejską czynnościami cywilnoprawnymi, dotyczącymi egzekucji należności z tyt. nieuiszczonych opłat parkingowych na parkingach płatnych.

3. w dziale 852 (Pomoc społeczna)

-  zmniejszenie planu wydatków:

w rozdziale 85278 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w paragrafie 2910 (Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) o kwotę 1.183,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków:

w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) w paragrafie 4580 (Pozostałe odsetki) o kwotę 500,00 zł, celem dokonania zwrotu odsetek od rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w paragrafie 2950 (Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności) o kwotę 683,00 zł, celem dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

4. w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność):

-  zmniejszenie planu wydatków:

 w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 5.000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków:

w paragrafie 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup publikacji „Sandomierskie Żywoty Średniowiecznych Władców Polski”, celem przekazania specjalnym gościom podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych lub jako nagrody.