Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09 lutego 2022 r.

UA.6733.1.2022.KWI
OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz.U.2021.735 t.j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j.), zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce - reprezentowana przez pełnomocnika: Grażyna Stypa – pełnomocnictwo znak PSG-A00/P-3/141/2021 z dnia 29.03.2021r.,w sprawie:

„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami” przy ulicy Czereśniowej w Sandomierzu na działkach o nr ewidencyjnych: 174/19, 339, 179 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0002  Sandomierz Mokoszyn- zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie interesantów oraz pracowników prosimy o ograniczenie poruszania się i wizyt w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Sandomierzu do niezbędnego minimum. Prosimy o zmianę formy załatwiania spraw z kontaktu osobistego na rzecz innych kanałów, tj.: za pomocą poczty elektronicznej, platformy e-PUAP, poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego.

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

9 LUTY 2021 r.