Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 38/1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 38/1/2022
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
z dnia 24 stycznia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Komisja odbyła się w formie wideokonferencji z uwagi na pogarszający się stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00
Godz. zakończenia obrad: 16:00

Posiedzeniu przewodniczył radny Jerzy Żyła – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Andrzej Majewski.
Radny spóźniony: Marek Chruściel.

Zaproszeni goście:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Katarzyna Knap-Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 3. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 4. Adam Piskor – Straż Miejska Sandomierz;
 5. aspirant Agnieszka Obrębska – Wydział Ruchu Drogowego Komendy powiatowej Policji w Sandomierzu

Obecni na posiedzeniu:

 1. Z.W.*) – mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 9 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.   

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata;
 7. Sprawy różne, wnioski komisji;
 8. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie:

Wynik Głosowania:

„za” – 10;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej;

Na posiedzenie komisji podłączył się radny Marek Chruściel. Komisja obraduje w składzie 11 osób.

Katarzyna Knap-Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej. Dodała, że projekt uchwały jest efektem licznych wydarzeń o charakterze wystawienniczo-targowym. Dodano miejsca, dla których ze względu na swoja atrakcyjną lokalizację dla organizacji wydarzeń wyznaczono odrębną opłatę targową. Wprowadzono także gradację opłaty targowej ze względu na miejsca bardziej i mniej atrakcyjne oraz z uwzględnieniem podziału na sezon niski i wysoki.

W dyskusji głos zabrali: radny Jacek Dybus, który wyraził niezadowolenie dotyczące wysokości zaproponowanych stawek w dobie trwającego kryzysu gospodarczego. Radny Andrzej Bolewski oraz radny Krzysztof Szatan z kolei wyrazili aprobatę dla przedstawionych w projekcie uchwały stawek.

Z kolei radny Piotr Chojnacki stwierdził, że samorząd powinien przygotować analizę i symulację dot. wpływów do budżetu z tytułu nowych stawek opłaty targowej. 

Radny Marek Strugała stwierdził, że opłaty te również dotyczą organizacji działających pro publico bono, co jest niesprawiedliwe. 

Katarzyna Knap-Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że uchwała dotyczy wyłącznie imprez o charakterze komercyjnym. W związku z tym, jeśli organizacja działa pro publico bono i nie czerpie zysków z danego wydarzenia plenerowego nie podlega tym opłatom.

Radny Sylwester Łatka złożył wniosek o zmianę w projekcie uchwały stawki opłaty targowej na Placu 3 Maja w taki sposób, by z zaproponowanej stawki 30,00 zł za m2 było 20,00 zł za m2 (pkt. 5).

Radny Jerzy Żyła poddał wniosek pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 4;
„przeciw” – 6;
„wstrzymujących się” – 0.

1 radny nie głosował.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja odrzuciła wniosek radnego Sylwestra Łatki.

Następnie radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 9;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 1.

1 radny nie głosował.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że zgodnie z ustaleniami w tym punkcie porządku obrad poruszony zostanie temat dot. regulaminu parkowania na terenie Starego Miasta.

Głos w dyskusji zabrali m.in.: aspirant Agnieszka Obrębska – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, Adam Piskor - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej.

W toku dyskusji aspirant Agnieszka Obrębska omówiła znaczenie znaku drogowego „Strefa Zamieszkania”. Z kolei Adam Piskor powiedział, że na drogach publicznych obwiązuje strefa zamieszkania. Natomiast na terenach podwórkowych obwiązują znaki B1 z informacją kogo one dotyczą.

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że osoby zameldowane, a nie zamieszkałe, nie powinny mieć możliwości parkowania na terenach podwórkowych.

Na zakończenie dyskusji stwierdzono, że na terenach podwórkowych mogą swobodnie parkować osoby zameldowane na pobyt stały jak i czasowy oraz zamieszkałe jak również najemcy lokali nie będących w zasobie mieszkaniowym gminy. Ponadto nie można na gruncie prawa cywilnego zabronić właścicielowi parkowania kilku pojazdów na terenie podwórkowym.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały jest podobny do uchwały podejmowanej w dniu 22 grudnia 2021 roku. Dodała, że projekt uchwały należy rozpatrywać łącznie ze zmianami w budżecie gminy. W związku z obowiązkiem zmiany klasyfikacji budżetowej - wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi należy przesunąć z rozdziału 750 administracja do rozdziału 902, czyli do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. To powoduje, wzrost środków przeznaczonych na funkcjonowanie w 2022 roku ww. systemu o kwotę 223 100,00 zł.

W dyskusji głos zabrali radni:

 1. Jacek Dybus, który zwrócił uwagę na brak rzetelnych analiz finansowych dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 2. Mariusz Prezgot, który wyraził zastrzeżenia do treści uzasadnienia projektu uchwały, gdzie jego zdaniem sugeruje się w przyszłości kolejne podwyżki za śmieci;
 3. Andrzej Bolewski, który zwrócił uwagę na podwyżki nośników energii i wynagrodzeń pracowników a z drugiej strony zwrócił uwagę na ościenne gminy, gdzie obowiązują niższe stawki opłat. Dodatkowo powiedział, że gmina regularnie dofinansowuje PGKiM, które jest jedynym oferentem w przeprowadzonych przetargach na wywóz śmieci;
 4. Janusz Poński poprosił o dane dotyczące ilości odpadów faktycznie wywiezionych w 2021 roku;
 5. Krzysztof Szatan, który powiedział, że kwota zawarta w projekcie uchwały powinna znaleźć się w uchwale budżetowej na 2022 rok procedowanej w grudniu 2021 rok. W związku z powyższym wyraził swoją dezaprobatę w stosunku do projektu uchwały. Wyraził nadzieję, że w roku 2023 system gospodarowania odpadami zbilansuje się;
 6. Marek Strugała poprosił o informację dotyczącą wysokości stawki jaką Gmina Sandomierz płaci na rzecz EZGDK. Dodał, że od 2025 roku wszystkie odpady, które trafiają na wysypiska muszą być segregowane zgodnie z dyrektywą UE.
 7. Piotr Chojnacki przedstawił stawki za odbiór odpadów dla gmin zrzeszonych i nie zrzeszonych w EZGDK. Następnie powiedział, że w 2022 roku zarząd związku nie planuje podwyższać obowiązujących stawek.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że składka członkowska wynosi 15,000,00 zł rocznie. Ponadto w 2021 roku odebrano od mieszkańców łącznie 6.177 ton, a od osób prowadzących działalność gospodarczą 2.594 ton. Na koniec powiedziała, że w ramach uszczelniania systemu będzie: kontrola tych podmiotów gospodarczych, które w ciągu roku nie odprowadzili żadnych odpadów, weryfikacja nowo wybudowanych mieszkań z których nie ma deklaracji śmieciowych oraz opracowanie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Następnie radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 7;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 3.

1 radny nie głosował.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że zaproponowane zmiany dotyczą wyłącznie funkcjonowania PSZOK-u. Zmiany polegają na możliwości wprowadzenia przez punkt systemu odpłatności za odpady komunalne dostarczane przez mieszkańca powyżej dopuszczalnego rocznego limitu wynikającego z regulaminu np.: opony samochodowe, gruz. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych przyjęcie jakichkolwiek opadów będzie możliwe wyłącznie za odpłatnością. Ponadto zmianie ulegają godziny pracy PSZOK-u.

W toku dyskusji głos zabrał: radny Jacek Dybus, który poprosił o informację, czy w sandomierskim PSZOK-u mogą być przyjmowane odpady z terenów innych gmin.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że nie.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Następnie radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 9;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

2 radnych nie głosowało.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że w aktualnym stanie prawnym dzierżawa nieruchomości pozostającej w zasobach gminy powyżej 3 lat wymaga zgody rady gminy. Projekt uchwały reguluje zasady korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy oraz będących w jej władaniu na okres dłuższy niż 3 lata. Wszelkie sprawy związane z planowanym zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej, składanym wnioskiem oraz zawarciem umowy reguluje zarządzenie Burmistrza Sandomierza. Zarządzenie określi również stawki opłat za korzystanie z takich dróg.

Głosów w dyskusji nie było.

Następnie radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 9;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

2 radnych nie głosowało.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 7. Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił pisma, które wpłynęły do komisji, jak niżej:

 1. Pani Z.W.*) mieszkanka Sandomierza złożyła następujące pisma:
 1. w sprawie otwartego włazu na dach kamienicy Rynek 2. Odpowiedź została udzielona;
 2. w sprawie braku oświetlenia na podwórku między kamienicami Rynek 6-9. Odpowiedź została udzielona;
 3. w sprawie palącego się światła w budynku Ratusza. Odpowiedź została udzielona;
 4. w sprawie niewłaściwego oświetlenia zewnętrznego Ratusza;
 5. w sprawie parkowania pojazdów na ul. Bartolona;
 6. w sprawie posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług;
 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych złożyło pismo w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w taki sposób, by zwolnieni z opłat byli działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 2. Mieszkańcy ul. Klonowej zwrócili się pismem w sprawie utwardzenia drogi;

Następnie radny Jerzy Żyła poprosił o zgłaszanie wniosków:

Radny Janusz Poński wnioskuje o:

 1. Podjęcie działań zmierzających do poprawy dojazdu dla osób niepełnoprawnych i starszych do Urzędu Stanu Cywilnego znajdującego się w Ratuszu, m.in. poprzez wyznaczenie miejsca parkingowego dla tych interesantów.
 2. Realizowanie inwestycji takich jak budowa drogi Bukowej w oparciu o system „Zaprojektuj – Wybuduj”, celem zmniejszenia kosztów dla budżetu gminy w związku z brakiem zabezpieczania środków na projektowanie.

Radny Mariusz Prezgot wnioskuje o:

 1. O przygotowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki prawa handlowego - PEC Spółka z o. o. w zakład w strukturze PGKiM Sp. z o. o.

Radny Piotr Chojnacki wnioskuje o:

 1. O przeanalizowanie możliwości wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Klonowej oraz dokonanie naprawy poboczy na ul. Zaleśnej.

Radny Jerzy Żyła wnioskuje o:

 1. Budowy przyłączy wodnych na całości ul. Lipowej.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał zbiorczo ww. wnioski pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

3 radnych nie głosowało.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja przyjęła jednogłośnie ww. wnioski.

Ad. 8. Zamknięcie obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
Jerzy Żyła

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.