Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 30/2/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 30/2/2022
Komisja Praworządności

z dnia 19 stycznia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Komisja odbyła się w formie wideokonferencji z uwagi na pogarszający się stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Godz. rozpoczęcia obrad: 11:00
Godz. zakończenia obrad: 11:35

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni goście:

 1. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 2. Katarzyna Knap-Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 3. Agnieszka Sałapa – podinspektor Wydziału Gruntów Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 4. Dr Piotr Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Cezary Łutowicz – złotnik, mieszkaniec Sandomierza;

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 5 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Radna nieobecna: Agnieszka Frańczak-Szczepanek.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50 – lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii;
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu;
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”;
 6. Sprawy różne, wnioski komisji;
 7. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii;

Projekt uchwały został przedstawiony przez Katarzynek Knap-Sawicką Kierownika Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, która powiedziała, że krzemień pasiasty po raz pierwszy w biżuterii został użyty w 1972 roku przez Cezarego Łutowicza. Od tego momentu Sandomierz kojarzony jest z tym kamieniem. Na terenie miasta działa klika galerii prezentujących ten kamień w biżuterii. Na koniec dodała, że wokół kamienia powstają inicjatywy i wydarzenia o charakterze kulturalnym np. „Weekend z krzemieniem pasiastym”. Kamień ten wpisany jest również w Strategię Marki Sandomierz.

Cezary Łutowicz – złotnik, mieszkaniec Sandomierz przedstawił historię wykorzystania krzemienia pasiastego w biżuterii oraz etapy popularyzowania tego minerału w świadomości mieszkańców miasta i turystów. Dodał, że krzemień pasiasty jest nierozerwalnie związany z Sandomierzem, który jest „światową stolicą krzemienia pasiastego”. Podkreślił również walory estetyczne kamienia oraz przedstawił publikacje naukowe na jego temat. Na koniec powiedział, że tego typu krzemień występuje na świecie wyłącznie na terenie historycznej ziemi sandomierskiej.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały, który zakłada nazwę nowo powstałego ronda u zbiegu ulic: Mickiewicza, Armii Krajowej i Wiejskiej jako „Rondo Optymizmu”.

Agnieszka Sałapa – podinspektor Wydziału Gruntów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu dodała, że w dniach 1 – 10 września 2021 roku została przeprowadzona internetowa ankieta
w sprawie nazwy ronda. Mieszkańcy Sandomierza oddali ogółem 474 głosy z czego:

 1. „Rondo Optymizmu” - 314 głosów;
 2. Rondo im. Sandomierskich Kolumbów – 69 głosów;
 3. Inne – 91 głosów.

Głos krytyczny w stosunku do projektu uchwały przedstawił radny Marcin Świerkula, który powiedział, że Sandomierz z historii posiada wielu znanych mieszkańców oraz wydarzeń historycznych które warto byłoby uczcić poprzez nazwę ronda. Zdaniem radnego „Rondo Optymizmu” nic nie wnosi do przestrzeni miejskiej oraz stanie się niezrozumiałe dla mieszkańców. Podważył wiarygodność przeprowadzonej ankiety.

Głosy za projektem uchwały wyrazili: radna Kazimiera Bednarska, radny Piotr Chojnacki, którzy podkreślali znaczenie krzemienia pasiastego nie tylko w biżuterii, ale w kwestii rozpoznawalności miasta oraz wskazywali na pozytywny odbiór proponowanej nazwy przez mieszkańców miasta. Odnieśli się również do wyników przeprowadzonej ankiety. Radny Piotr Chojnacki zwrócił uwagę na synergię usytuowanego przez zarządcę drogi obelisku z proponowaną nawą ronda.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że ankieta była przeprowadzona na wniosek przewodniczącego rady Wojciech Czerwca i nie ma charakteru wiążącego dla radnych. Na koniec dodała, że zarządca drogi usytuował na rondzie wizerunek krzemienia pasiastego, który jest kamieniem optymizmu.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym poddał projekt sprawozdania pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 4;
„przeciw” – 1;
„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że komisja po raz drugi zajmuje się ww. projektem uchwały. Dodał, że przedstawiona wersja zakłada, że przedstawicielami Burmistrza Miasta w Kapitule Honorowej opiniującej wnioski o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza są: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak. dr Roman Chyła oraz dr Urszula Stępień. Z kolei przedstawicielami przewodniczącego rady są: radni: Piotr Chojnacki i Jerzy Żyła.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym poddał projekt sprawozdania pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujący się” – 1.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 6. Sprawy różne, wnioski komisji;

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag.

Ad. 7. Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Praworządności
Marek Chruści

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz