Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 303/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 303/2021/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11-12 ustawy dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy w zakresie stanu środków pieniężnych, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec
                                                                                                                                                                              UZASADNIENIE

Na podstawie art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „…jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku”. Ponadto  na podstawie art. 65 ust. 12 przedmiotowej ustawy „wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11”.

Gmina w 2020 r. uzyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Zarządzeniem Nr 32.1/2021/SK z dnia 27 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta Sandomierza  opracował plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W planie finansowym w zakresie wydatków środki w wysokości 2.607.472,00 zł przeznaczono na realizację w 2021 r. inwestycji w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju nr projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 – wydatek w dziale 700 w rozdziale 70095 w § 6059:

- Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – kwota 1.000.000,00 zł

- Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem – kwota 1.000.000,00 zł

- Infrastruktura Systemu Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych – kwota 607.472,00 zł.

Z uwagi na fakt, że zadanie pn. „Infrastruktura Systemu Monitorowania Bezpieczeństwa w miejscach publicznych” zostanie zakończone w roku 2022, mocą niniejszego zarządzenia ustalono nowy plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków - plan przewiduje wydatkowanie środków w wysokości 270.000,00 zł w 2022 r.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszego zarządzenia było konieczne i uzasadnione.

PDFZarządzenie nr 303 2021 SK.pdf (549,37KB)
DOCXZałącznik do Zarządzenia Nr 303 2021 SK.docx (17,70KB)