Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 310/2021/SK z dnia 30.12.2021 r.

ZARZĄDZENIE  NR 310/2021/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy (zadania zlecone):

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 44,91 zł
Dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 o kwotę 7,63 zł                                     

  1. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy (zadania zlecone):

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4120 o kwotę 52,54 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych zadań zleconych w związku pismem Sekretarza Miasta Sandomierza z dnia 02.09.2019 roku o podziale dotacji dotyczących działu 750 (Administracja publiczna) rozdziałem 75011 (Urzędy wojewódzkie) poprzez procentowy podział dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami poprzez przesunięcie środków finansowych:

I. Zwiększenie planu wydatków (zadania zlecone):

-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego [16.1.1.2]

Dz.750 Rozdz.75011 § 4010 o kwotę 0,01 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmniejszenie planu wydatków (zadania zlecone):

- Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym [11.4.2.5]

Dz.750 Rozdz.75011 § 4010 o kwotę 44,87 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń [16.1.4.6]

Dz.750 Rozdz.75011 § 4010 o kwotę 0,05 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększenie planu wydatków (zadania zlecone):

-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego [16.1.1.2]

Dz.750 Rozdz.75011 § 4110 o kwotę  0,09 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu wydatków (zadania zlecone):

- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń [16.1.4.6]

Dz.750 Rozdz.75011 § 4110 o kwotę  0,01 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie  § Składki na ubezpieczenia społeczne

- Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym [11.4.2.5]

Dz.750 Rozdz.75011 § 4110 o kwotę  7,71 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie  § Składki na ubezpieczenia społeczne

II. Zwiększenie planu wydatków (zadania zlecone):

- Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym [11.4.2.5]

Dz.750 Rozdz.75011 § 4120 o kwotę  52,58 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Składki na Fundusz Pracy

- Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń [16.1.4.6]

Dz.750 Rozdz.75011 § 4120 o kwotę  0,06 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Składki na Fundusz Pracy

Zmniejszenie planu wydatków (zadania zlecone):

-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego [16.1.1.2]

Dz.750 Rozdz.75011 § 4120 o kwotę  0,10 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie § Składki na Fundusz Pracy

PDFZarządzenie nr 310 2021 SK.pdf (437,40KB)