Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 309/2021/SK z dnia 30.12.2021 r.

ZARZĄDZENIE  NR 309/2021/SK
BURMISTRZA  MIASTA  SANDOMIERZA

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r. z późn. zm.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 6000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 100,00 zł
Dz. 851  rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 5800,00 zł
Dz. 900  rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 36 000,00 zł
Dz. 900  rozdz. 90019 § 4010 o kwotę 3,00 zł
RAZEM: 47 903,00 zł                                                                                                            

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 6000,00  zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 100,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 5800,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 36 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90019 § 4120 o kwotę 3,00 zł
RAZEM: 47 903,00 zł                                                                                                                  

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy (zadania zlecone):

Dz. 751 rozdz. 75101 § 4010 o kwotę 0,05 zł
Dz. 855 rozdz. 85503 § 4120 o kwotę 1,24 zł

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy (zadania zlecone):

Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 o kwotę 0,01 zł
Dz. 751 rozdz. 75101 § 4120 o kwotę 0,04 zł
Dz. 855 rozdz. 85503 § 4170 o kwotę 1,24 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków:

w  dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- zmniejszenie planu w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6.000,00 zł,
- zwiększenie planu w paragrafie 4260 (Zakup energii) o kwotę 6.000,00 zł,

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej w lokalach stanowiących własność gminy.

2) w dziale 801 (Oświata i wychowanie  ) w rozdziale 80104 (Przedszkola):

- zmniejszenie planu w paragrafie 4260 (Zakup energii) o kwotę 100,00 zł
- zwiększenie planu w paragrafie 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 100,00 zł,

Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii w Przedszkolu Nr 6 i zwiększenie planu wydatków na zakupy w Przedszkolu Nr 6.

w dziale 851 (Ochrona zdrowia) w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):

- zmniejszenie planu w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 5.800,00 zł,
- zwiększenie planu w paragrafie 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 5.800,00 zł,

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością pokrycia kosztów wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów, dróg):

- zmniejszenie planu w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 36.000,00 zł,
- zwiększenie planu w paragrafie 4260 (Zakup energii) o kwotę 36.000,00 zł, celem pokrycia kosztów energii elektrycznej za oświetlenie uliczne na terenie miasta.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):

- zmniejszenie planu w paragrafie 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 3,00 zł,
- zwiększenie planu w paragrafie 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 3,00 zł,

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizacje zadań w ramach Porozumienia z dnia 18.12.2020 r. oraz aneksu do porozumienia nr 1/2021 z dnia 24 maja 2021 r. zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Sandomierz dot. zasad promocji oraz realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Sandomierz.

w  dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) w rozdziale 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – zadania zlecone:

- zmniejszenie planu w paragrafie 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 0,05 zł,
- zwiększenie planu w paragrafach:

4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 0,01 zł,
4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 0,04 zł

7) w dziale 855 (Rodzina) w rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) – zadania zlecone:

- zmniejszenie planu w paragrafie 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 1,24 zł,
- zwiększenie planu w paragrafie 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1,24 zł.

PDFZarządzenie nr 309 2021 SK.pdf (471,49KB)